Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

System zarządzania i wdrażania

Dokument zarządzania i wdrażania został przyjęty przez minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską 30 czerwca 2008 r., ze zmianami z 19 listopada 2008 r., 29 stycznia 2009 r. i 1 kwietnia 2011 r.

Dokument ten określa cele i zasady funkcjonowania Programu, strukturę instytucjonalną, system naboru i oceny wniosków oraz kwestie wdrożeniowe takie jak: podpisywanie umów, przekazywanie środków finansowych, monitoring i raportowanie oraz kontrolę i audyt.

30 kwietnia 2014 r. zostały podpisane zmienione Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zmienione Wytyczne uwzględniają m.in. zmianę progu stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 4 pkt 8 tej ustawy, z 14 tys. euro na 30 tys. euro

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z 28 maja 2013 r.