Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusz na Przygotowanie Projektów został zamknięty 30 kwietnia 2012 r. Wydatkowano całą dostępną alokację. Ostatecznie wydatkowana kwota grantu w ramach tego Funduszu wynosi 996 277 franków szwajcarskich. Łączna kwota wydatków uwzględniająca kwotę grantu oraz wkład własny Instytucji  Realizujących wynosiła 1 228 551 franków szwajcarskich.  

Celem Funduszu na Przygotowanie Projektów (FPP) było wsparcie finansowe dla przygotowania Kompletnych Propozycji Projektu, opierających się na Zarysach Projektów uprzednio zatwierdzonych przez stronę szwajcarską. Składając Zarys projektu, Instytucja Realizująca (tj. wnioskodawca) mogła wnioskować również o środki z Funduszu na Przygotowanie Projektów w celu sfinansowania przygotowania dokumentacji dla Kompletnej Propozycji Projektu.  

Alokacja (po dokonaniu ostatecznych realokacji): 996 277 franków szwajcarskich 

Wnioskodawcy

O dofinansowanie mogły ubiegać się podmioty składające wnioski w ramach poszczególnych obszarów tematycznych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Podmiotami uprawnionymi do aplikowania w ramach Programu Szwajcarskiego były jednostki organizacyjne sektora publicznego lub prywatnego lub organizacje pozarządowe, utworzone lub zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem polskim. Typy potencjalnych beneficjentów były szczegółowo określone odpowiednio dla każdego obszaru tematycznego w opisie danego obszaru.

Wysokość dofinansowania

Koszty planowanych zadań w ramach FPP winny być ekonomicznie uzasadnione, niezbędne i bezpośrednio związane z przygotowaniem Kompletnej Propozycji Projektu oraz proporcjonalne do jej wartości, przy czym minimalna kwota dofinansowania wynosiła co do zasady 10 000 franków szwajcarskich.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania nie mógł przekroczyć 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach FPP. Obok środków finansowych udzielanych w ramach FPP, wymagany był minimalny 15% wkład Instytucji Realizującej.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu w ramach FPP nie mógł przekroczyć 6 miesięcy, od momentu rozpoczęcia realizacji Umowy ws. Przygotowania Projektu do jej zakończenia (w uzasadnionych przypadkach KIK mogła wyrazić zgodę na realizację projektu trwającą ponad 6 miesięcy).

Podstawą do ubiegania się o środki w ramach FPP było wypełnienie przez wnioskodawcę generatora wniosku aplikacyjnego dla Zarysu Projektu w części V. Fundusz na Przygotowanie Projektów. Aby uzyskać dofinansowanie w ramach Funduszu na Przygotowanie Projektów niezbędna była pozytywna ocena Zarysu Projektu przez stronę szwajcarską.

Umowa ws. Funduszu na Przygotowanie Projektów Wytyczne ws. Funduszu na Przygotowanie Projektów Umowa ws. Przygotowywania projektu

Dokumenty dotyczące sprawozdawczości dla Instytucji Realizujących

Przejdź do strony z dokumentami