Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie 00-926, ul. Wspólna 2/4.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iod@mfipr.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności: art. 23a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst ujednolicony: Dz.U. 2019 poz. 945).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych w ramach formularzy dostępnych w serwisach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest dobrowolne. Jeśli przekazanie danych odbyło się na podstawie zgody, to można ją wycofać za pomocą formularza.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.