Close
beak
Strona główna >> Obszary wsparcia >> Obszary priorytetowe >> Środowisko i infrastruktura >> Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa infrastruktury
23-12-2013


Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa infrastruktury

W dniach 19 stycznia - 20 marca/20 kwietnia 2009 r. (w zależności od Celu) miał miejsce nabór wniosków w ramach obszaru Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa infrastruktury.

Alokacja na ten obszar została całkowicie wyczerpana.

Wsparciem zostały objęte projekty dotyczące:

 • poprawy usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego (CEL 1)
 • zwiększenia wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji (CEL 2)
 • poprawy zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/ regionalnych publicznych systemów transportowych (CEL 3)

Całkowita alokacja (po dokonaniu ostatecznych realokacji w 2012 r.) w ramach niniejszego obszaru tematycznego wynosi 188 908 779 CHF.


Cel 1  Poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego (35 751 283 CHF) -  ODPADY

Zdjęcie przedstawia bociana na wysypisku śmieci

  W ramach Celu 1 są realizowane działania z zakresu:

 1.   tworzenia sieci odbioru odpadów niebezpiecznych (włączając odpady szpitalne)
    i tworzenia,  remontu i/lub modernizacji instalacji ich unieszkodliwiania
    drogą termiczną (z urządzeniami do oczyszczania spalin) lub
    metodami fizykochemicznymi (automaty ciśnieniowe, dezynfekcja parowa,
    dezynfekcja chemiczna),
 2.   demontażu wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich na
    składowiskach tworzonych w tym celu lub wydzielenie kwater dostosowanych
    do składowania azbestu na wysypiskach już istniejących.

  Wsparcie otrzymały 3 projekty, które są realizowane przez
  jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Szczucin, Samorząd
  Województwa Lubelskiego, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej).

  Lista projektów realizowanych:

 •   KIK/39 „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na
    terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem
    ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, Samorząd
    Województwa Lubelskiego / Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
  w Lublinie (woj. lubelskie), 13 215 785 CHF www.azbest.lubelskie.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego,
 • KIK/42 „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej (woj. lubelskie), 11 944 510 CHD zwiazekgmin.lubartow.pl/Projekt Link prowadzi do serwisu zewnętrznego,
 • KIK/71 „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”,  Gmina Szczucin (woj. małopolskie), 10 590 988 CHF wolniodazbestu.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Realizacja wszystkich projektów rozpoczęła się w 2012 r.

W ramach projektów podejmowane będą następujące działania:

 • budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie wraz z zakupem niezbędnej bazy sprzętowej;
 • usuwanie azbestu z pokryć dachowych budynków publicznych oraz domów prywatnych;
 • likwidacja nielegalnych  składowisk azbestu (demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych);
 • dofinansowanie nowych pokryć dachowych dla najbiedniejszych;
 • aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów na wybór wykonawców działań projektowych.

Cel 2 Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji (115 127 731 CHF) - ENERGIA


Kolektory słoneczne

  W ramach Celu 2 są realizowane działania z zakresu:

  I. Poprawy efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie
  systemów energii odnawialnej (w tym m.in. projekty pilotażowe):

  II. Odnowy, remontu i/lub modernizacji komunalnych sieci cieplnych
  w częściach miast (o zwartej zabudowie   wielorodzinnej) ogrzewanych
  przez małe lokalne kotłownie i piece kaflowe, na obszarach o
  przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach
  zanieczyszczeń powietrza:

  III. Odnowy/remontu i/lub modernizacji centralnych źródeł ciepła i
  instalacji grzewczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
  świadczących usługi w zakresie hospitalizacji i publicznych szkołach:


Wsparcie otrzymało 10 projektów realizowanych m.in. przez:
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Województwo Małopolskie, Gminę Mszana Dolna, Dalkia Warszawa S.A. (wcześniej Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.);

Lista projektów realizowanych:

 • KIK/41 „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”, Miasto i Gmina Niepołomice (woj. małopolskie), 14 369 355 CHF
  www.projektsolarny.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
  brak strony poświęconej tylko projektowi
 • KIK/44 „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000 Powiatu suskiego”, Powiat suski (woj.  małopolskie), 4 837 389 CHF
  solary.powiatsuski.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 • KIK/46 ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, Gmina Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie), 16 845 958 CHF
  www.busko.pl/pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 • KIK/48 „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (woj. zachodniopomorskie), 10 747 331 CHF  www.parseta.org.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 • KIK/50 „Odnawialne Źródła Energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”, Gmina Mszana Dolna (woj. małopolskie), 9 094 519 CHF
  solary.mszana.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 • KIK/51 ”Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publiczny, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej”, Województwo Małopolskie (woj. małopolskie), 11 206 502 CHF
  www.fundusze.malopolska.pl/sppw Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 • KIK/61 „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st.  Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”,  Dalkia  Warszawa S.A. (woj. mazowieckie), 10 628 746 CHF
  www.wezlyindywidualne.waw.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 • KIK/63 „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (woj. mazowieckie), 9 205 323 CHF
  www.mazovia.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 • KIK/66 „Instalacja systemów energii odnawialnej na  budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (woj. podkarpackie), 18 300 143 CHF
  www.solary.wisloka.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 • KIK/73 „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork”, Miasto Lębork (woj. pomorskie), 9 892 465 CHF
  www.lebork.pl/projekty-unijne/swiss-contribution/ Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

W ramach projektów podejmowane będą następujące działania:

 • instalacja systemów solarnych na budynkach użyteczności publicznej i prywatnych;
 • instalacja systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła na budynkach użyteczności publicznej;
 • modernizacja instalacji grzewczych;
 • wymiana węzłów grupowych na węzły indywidualne oraz modernizacja miejskiej sieci cieplnej w Warszawie;
 • budowa elektrociepłowni opalanej biomasą w Lęborku;
 • aktualnie 2 projekty są w fazie realizacji, w przypadku 7 toczą się postępowania przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych bądź trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu; jeden projekt realizowany przez Dalkia Warszawa S.A. wymaga wcześniejszej notyfikacji do Komisji Europejskiej.

Cel 3 Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych / regionalnych publicznych systemów transportowych (38 029 765 CHF) - TRANSPORT

Tory kolejowe

  W ramach Celu 3 za kwalifikowane uznaje się działania z zakresu:

 1.   przygotowania dokumentacji (jak np.: studium wykonalności, ocena
    oddziaływania na środowisko, plan generalny (master plan), koncepcja
    transportu) dla projektów, obejmujących swoim zakresem przynajmniej jedną
    gałąź transportu oraz/lub połączenia pomiędzy różnymi gałęziami transportu;
 2.   kolejowych oraz drogowych systemów zarządzania ruchem (sterujących) i
    systemów monitorujących (w tym systemy elektronicznego poboru opłat)
    – kwalifikowalne wyłącznie jako projekty studyjne (zawierające działania
    miękkie jak przygotowanie dokumentacji) lub projekty studyjne z
    małymi elementami inwestycyjnymi;
 3.   budowy, remontu i/lub modernizacji infrastruktury kolejowej, w tym w
    szczególności zapewniające sprawne połączenia kolejowe centrów miast z
    portami lotniczymi – kwalifikowalne jako projekty studyjne, projekty studyjne
    z elementami inwestycyjnymi, projekty inwestycyjne;
 4.   zakupu taboru kolejowego.

  Wsparcie w ramach Celu 3 otrzymały 3 projekty realizowane przez:
  Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o, Samorząd Województwa
  Pomorskiego, Urząd Miasta Legionowo;

Lista projektów realizowanych:

 • KIK/22 „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o (województwo mazowieckie), 19 353 841 CHF
  http://www.wkd-sppw.euLink prowadzi do serwisu zewnętrznego
 • KIK/23 „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego”, Samorząd Województwa Pomorskiego (woj. pomorskie), 9 041 460 CHF
  www.programszwajcarski.pomorskie.eu/pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 
 • KIK/28 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”, Urząd Miasta Legionowo (woj. mazowieckie), 9 634 464 CHF
  http://centrum-komunikacyjne.legionowo.pl/ Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

W ramach projektów podjęte zostaną następujące działania:

 • zakup nowych zespołów trakcyjnych dla WKD oraz Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu;
 • zakup 4 spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz;
 • budowa centrum komunikacyjnego w Legionowie;
 • aktualnie trwają procedury przetargowe.  

_______________________________________________________________________________________________

 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA


Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Kontakt do Instytucji Pośredniczącej-
zobacz sekcję Kontakt

______________________________________________________________________________________________

 ZAŁOŻENIA DLA WW. OBSZARU
 

Wsparciem mogły zostać objęte projekty dotyczące:

 • poprawy usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego (CEL 1)
 • zwiększenia wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji (CEL 2)
 • poprawy zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/ regionalnych publicznych systemów transportowych (CEL 3)

Koncentracja geograficzna

Wsparcie w ramach obszaru przeznaczone jest na projekty realizowane na terenie całego kraju. Niemniej jednak, zgodnie z zapisami Umowy ramowej, minimum 30 proc. alokacji na niniejszy obszar tematyczny zostanie przeznaczone na projekty realizowane na obszarach koncentracji geograficznej tj. w województwach lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. 


Całkowita alokacja
w ramach niniejszego obszaru tematycznego wynosi do 173,645 mln CHF.

W ramach niniejszego obszaru tematycznego obowiązujące wartości projektów to:

 • w ramach Celu 1 mogą być realizowane projekty o minimalnej wartości 15 mln CHF każdy.
 • w ramach Celu 2 mogą być realizowane projekty o minimalnej wartości 10 mln CHF każdy.
 • w ramach Celu 3 - projekty o minimalnej wartości 3 mln CHF każdy (projekty nie zawierające elementów inwestycyjnych) i minimalnej wartości  10 mln CHF każdy (projekty zakładające elementy inwestycyjne).

      Maksymalna wartość projektu - brak


Wszelkie płatności w ramach Programu Szwajcarskiego są przekazywane w formie płatności okresowej bądź płatności końcowej.

W ramach w/w obszaru tematycznego, stosowane były następujące poziomy dofinansowania:

a) dofinansowanie do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w
punkcie b);
b) dofinansowanie do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku, gdy 15 proc. lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowalnych będzie współfinansowane z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego;Rodzaje kwalifikowalnych projektów w ramach Celu 1 - Poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego


I.Uzupełnienie istniejącego systemu gospodarowania odpadami przez zbieranie, składowanie i segregację oraz oczyszczanie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów szpitalnych, a także redukcja zagrożenia azbestem.

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:|

1) tworzenia sieci odbioru odpadów niebezpiecznych (włączając odpady szpitalne) i tworzenia,  remontu i/lub modernizacji instalacji ich unieszkodliwiania drogą termiczną (z urządzeniami do oczyszczania spalin) lub metodami fizykochemicznymi (automaty ciśnieniowe, dezynfekcja parowa, dezynfekcja chemiczna),

2) demontażu wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich na składowiskach tworzonych w tym celu lub wydzielenie kwater dostosowanych do składowania azbestu na wysypiskach już istniejących.


Rodzaje kwalifikowalnych projektów w ramach Celu 2 Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji

I.Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej (w tym m.in. projekty pilotażowe). 

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

1) zainstalowania kolektorów słonecznych o powierzchni ponad 100 m² lub budowie układów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych,

2) budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW,

3) budowy małej elektrowni wodnej o mocy od 50 kW do 5 MW na istniejącym stopniu wodnym (na obszarach nie objętych programami restytucji ryb wędrownych) z bezpiecznymi przepławkami dla ryb oraz automatyką ograniczającą pobór wody przez turbiny przy niskich stanach wód w rzece,

4) tworzenia systemów wykorzystania energii geotermalnej,

5) budowy kotłowni na biomasę od 1 MW do 10 MW, wykorzystującej lokalne zasoby paliwa,

6) wytwarzania i pozyskiwanie biogazu dla celów energetycznych.


UWAGA: Wniosek musi wskazywać, dlaczego w ramach przedstawionego projektu konieczne i uzasadnione jest wykorzystanie środków publicznych (tj. dlaczego przedstawiony projekt nie może być finansowany wyłącznie przez sektor prywatny).


II. Odnowy, remontu i/lub modernizacji komunalnych sieci cieplnych w częściach miast (o zwartej zabudowie   wielorodzinnej) ogrzewanych przez małe lokalne kotłownie i piece kaflowe, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszczeń powietrza.

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

1)  przygotowania analizy w zakresie określenia zapotrzebowania na ciepło,

2)  odnowy, remontu i/lub modernizacji centralnego źródła ciepła i komunalnych sieci cieplnych,

3)  odnowy/remontu/modernizacji lub wymiany wymienników ciepła.

III. Odnowy/remontu i/lub modernizacji centralnych źródeł ciepła i instalacji grzewczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie hospitalizacji i publicznych szkołach

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

1) wymiany wysokoemisyjnych kotłowni węglowych i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłowniami z preferencją dla układów skojarzonych

2) remontu i/lub modernizacji instalacji grzewczych

UWAGA: Poza wyżej wskazanymi, inne działania termomodernizacyjne (jak np. docieplenie ścian i przegród, wymiana drzwi wejściowych i okien, etc.) są niedozwolone. Niemniej jednak, powyższe działania termomodernizacyjne muszą zostać przedstawione w projekcie a Instytucja Realizująca jest zobowiązana do zapewnienia ich finansowania w ramach innych środków publicznych (włączając środki z programów pomocowych) lub prywatnych. Realizacja ww. działań jest warunkiem koniecznym dla refundacji kwalifikowalnych wydatków.  


Rodzaje kwalifikowalnych projektów w ramach Celu 3
Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/ regionalnych publicznych systemów transportowych


W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

1) przygotowania dokumentacji (jak np.: studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, plan generalny (master plan), koncepcja transportu) dla projektów, obejmujących swoim zakresem przynajmniej jedną gałąź transportu oraz/lub połączenia pomiędzy różnymi gałęziami transportu,

2)
 kolejowych oraz drogowych systemów zarządzania ruchem (sterujących) i systemów monitorujących (w tym systemy elektronicznego poboru opłat) – kwalifikowalne wyłącznie jako projekty studyjne (zawierające działania miękkie jak przygotowanie dokumentacji) lub projekty studyjne z małymi elementami inwestycyjnymi,

3)
 budowy, remontu i/lub modernizacji infrastruktury kolejowej, w tym w szczególności zapewniające sprawne połączenia kolejowe centrów miast z portami lotniczymi – kwalifikowalne jako projekty studyjne, projekty studyjne z elementami inwestycyjnymi, projekty inwestycyjne.

UWAGA: W ramach ww. typu projektu możliwa jest budowa/remont i/lub modernizacja następującej infrastruktury kolejowej: linii kolejowych, podtorza, trakcji, semaforów, sygnalizacji, przejazdów kolejowych, systemów monitorujących i sterujących oraz dworców/stacji kolejowych (ich remont musi dotyczyć wyłącznie obiektów do obsługi podróżnych  ściśle związanych ze świadczeniem usług transportowych).

4)  zakupu taboru kolejowego.

UWAGA: Wskazane w punkcie 4 działanie musi być realizowane w zgodzie z odpowiednimi przepisami dot. pomocy publicznej i nie może podlegać wymogowi notyfikacji do Komisji Europejskiej.


W ramach każdego z ww. celów i dozwolone było łączenie działań w ramach danego rodzaju projektu.Instytucje Realizujące (beneficjenci) - w zależności od  rodzaju celu, w ramach którego składany jest projekt:

W ramach Celu 1 potencjalnymi Instytucjami Realizującymi mogły być:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty realizujące zadania związane z Wdrażaniem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, tj. jednostki administracji publicznej, Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które mają podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo udzielają świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów (podmioty świadczące swoje usługi w ramach krajowego systemu ochrony zdrowia i realizujące politykę ochrony zdrowia).

W ramach Celu 2 potencjalnymi Instytucjami Realizującymi mogły być:

 • dla projektów kategorii I – jednostki administracji publicznej
 • dla projektów kategorii II – jednostki samorządu terytorialnego (które w granicach swojego terytorialnego władztwa przeprowadzą konieczne roboty instalacyjne na rzecz mieszkańców) lub podmioty realizujące zadania jednostek samorządowych zaopatrzenia w ciepło, np.: przedsiębiorstwa (włączając spółki komunalne) wykonujące zadania w zakresie utrzymania sieci i systemów grzewczych. 
 • dla projektów kategorii III – jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które mają podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo udzielają świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów  (podmioty świadczące swoje usługi w ramach krajowego systemu ochrony zdrowia i realizujące politykę ochrony zdrowia), publiczne szkoły.

W ramach Celu 3 potencjalnymi Instytucjami Realizującymi mogły być:

 • dla projektów kategorii 1 –  podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową i drogową, właściwe w tym zakresie podmioty administracji publicznej (w tym samorząd terytorialny i Ministerstwo Infrastruktury) lub inne wyspecjalizowane podmioty powołane do wykonywania określonych zadań infrastrukturalnych realizujące politykę państwa.
 • dla projektów kategorii 2 - podmioty zarządzające drogami, podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego, w szczególności Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
 • podmioty administracji państwowej (samorząd terytorialny, Ministerstwo Infrastruktury), inne wyspecjalizowane podmioty powołane do wykonywania określonych zadań infrastrukturalnych realizujące politykę państwa;
  zarządcy infrastruktury kolejowej, podmioty zarządzające dworcami i przystankami kolejowymi.
 • dla projektów kategorii 3 i 4 - podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową, właściwe organy administracji publicznej (w tym samorządowej).


Proces wnioskowania o dofinansowanie podlegał dwustopniowej procedurze:

a) przygotowanie Zarysu Projektu, oraz
b) opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu
 
UWAGA: W przypadku Zarysu Projektu jedynym wymaganym załącznikiem był oryginał lub kopia aktualnego odpisu/wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny ubiegającego się o dofinansowanie wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania IR oraz zakres działalności IR, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Zarysu Projektu.

Składając Zarys Projektu, Instytucja Realizująca mogła wnioskować również o środki z Funduszu na Przygotowanie Projektów (FPP) w celu sfinansowania przygotowania dokumentacji dla Kompletnej Propozycji Projektu. Środki w ramach FFP przekazywane były Instytucji Realizującej na zasadzie refundacji.

KURS WALUTOWY: Wszystkie wartości liczbowe wpisywane do formularza aplikacyjnego należało podać we frankach szwajcarskich, liczone po kursie kupna Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 1 CHF = 2,8660 zł.


Wyjaśnienia dotyczące działań kwalifikowalnych oraz procedury wnioskowania w ramach priorytetu Infrastruktura i środowisko Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy znajdują się w zakładce PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Informacje na temat wyników naboru można znaleźć na stronie WYNIKI NABORÓW - przejdź na stonę  


 DOKUMENTY:

Regulamin konkursu w ramach obszaru tematycznego "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz Poprawa stanu środowiska"
pobierz plik  (121 KB) 


Załączniki do Regulaminu konkursu:

1. Umowa ramowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej
Przejdź do zakładki

2. System zarządzania i wdrażania dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
Przejdź do zakładki

3. Lista załączników obowiązkowych dla Kompletnej Propozycji Projektu w ramach obszaru tematycznego Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz Poprawa stanu środowiska 
pobierz plik  (61 KB)  

4.Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach obszaru tematycznego: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz Poprawa stanu środowiska 
pobierz plik
 (119 KB)

5.Wytyczne w sprawie kwalifikowalności podatku VAT
 pobierz plik
 (40 KB)  

6.Karta oceny merytorycznej dla obszaru tematycznego Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz Poprawa stanu środowiska w ramach Priorytetu 2.Środowisko i infrastruktur (cel 1 i 2) 
pobierz plik  
(153 KB) 

7. Karta oceny merytorycznej dla obszaru tematycznego Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz Poprawa stanu środowiska w ramach Priorytetu 2.Środowisko i infrastruktura (cel 3)
pobierz plik
 (142 KB) 
 

8. Instrukcja wypełniania generatora wniosków aplikacyjnych dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Przejdź do zakładki

Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych - wytyczne do przygotowania stutdium wykonalności

pobierz plik (5,2 MB)  


 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - link prowadzi do serwisu zewnętrznego