Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dokumenty programowe

20 grudnia 2007 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska w Bernie podpisała umowę ramową dotyczącą  wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Podpisanie tego dokumentu oznacza uruchomienie ponad 1 mld franków szwajcarskich dla dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski Fundusz szwajcarski przewiduje niemal połowę (ok. 489 mln CHF).

Geneza 

W październiku 2007 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakończyło negocjacje z partnerem szwajcarskim w sprawie kształtu Umowy ramowej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej (M.P. 2008 nr 75 poz. 672). 7 listopada 2007 r. polska Rada Ministrów, a 21 listopada 2007 r. Szwajcarska Rada Federalna zatwierdziły ten dokument.

Zmiany do Aneksów 1, 2 i 3 Umowy ramowej

6 czerwca 2010 r. strona szwajcarska i polska wprowadziła zmiany do Aneksów 1, 2 i 3 Umowy ramowej. Najważniejsze zmiany dotyczyły Aneksu 1 i miały na celu dokonanie realokacji - pomiędzy obszarami tematycznmi - środków do tej pory niealokowanych, wskazanych w Umowie ramowej. Ponadto dodano dwa działania w ramach obszaru tematycznego „Środki ochrony granic”. Nowe działania pozwoliły objąć wsparciem projekty mające na celu usprawnienie procesu zarządzania sprawami imigracyjnymi i azylu oraz projekty ukierunkowane na kampanie informacyjne i działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego. W 2011 r. dokonano zmian w Aneksie nr 1 do Umowy ramowej. Zmiana Aneksu nr 1 miała na celu dokonanie realokacji w ramach poszczególnych priorytetów i obszarów tematycznych, wskazanych w Umowie ramowej. Decyzja w sprawie realokacji wyżej wymienionych środków została podjęta przez stronę polską oraz stronę szwajcarską podczas spotkania rocznego w dniu 25 maja 2011 r. W październiku 2011 r. obie strony wspólnie uzgodniły stanowisko w sprawie ostatecznego podziału środków alokowanych w ramach obszarów tematycznych.W 2012 r. dokonano zmian w Aneksie nr 1 oraz Aneksie nr 3 do Umowy ramowej.Zmiany te dotyczyły realokacji w ramach priorytetów i obszarów tematycznych w związku z zakończeniem kontraktacji środków w ramach SPPW, w tym ustanowienia specjalnej alokacji na projekt KIK/77 Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach.

Pobierz pliki w języku polskim:

Pobierz pliki w języku angielskim: