Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa infrastruktury

W dniach 19 stycznia - 20 marca/20 kwietnia 2009 r. (w zależności od Celu) miał miejsce nabór wniosków w ramach obszaru odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa infrastruktury. Alokacja na ten obszar została całkowicie wyczerpana.

Wsparciem zostały objęte projekty dotyczące:

 • poprawy usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego (CEL 1)
 • zwiększenia wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji (CEL 2)
 • poprawy zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/ regionalnych publicznych systemów transportowych (CEL 3)
Całkowita alokacja (po dokonaniu ostatecznych realokacji w 2012 r.) w ramach niniejszego obszaru tematycznego wynosi 188 908 779 CHF. 

Cel 1  Poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego (35 751 283 CHF) -  ODPADY

W ramach Celu 1 są realizowane działania z zakresu:
  • tworzenia sieci odbioru odpadów niebezpiecznych (włączając odpady szpitalne) i tworzenia,  remontu i/lub modernizacji instalacji ich unieszkodliwiania   drogą termiczną (z urządzeniami do oczyszczania spalin) lub  metodami fizykochemicznymi (automaty ciśnieniowe, dezynfekcja parowa, 
  •  dezynfekcja chemiczna), 
  • demontażu wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich na składowiskach tworzonych w tym celu lub wydzielenie kwater dostosowanych  do składowania azbestu na wysypiskach już istniejących.

Lista projektów zrealizowanych:

 • KIK/39 „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na  terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, Samorząd 
  Województwa Lubelskiego / Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (woj. lubelskie), 13 215 785 CHF www.azbest.lubelskie.pl,
 • KIK/42 „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej (woj. lubelskie), 11 944 510 CHD zwiazekgmin.lubartow.pl/Projekt ,
 • KIK/71 „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”,  Gmina Szczucin (woj. małopolskie), 10 590 988 CHF wolniodazbestu.pl .

Realizacja wszystkich projektów rozpoczęła się w 2012 r.

W ramach projektów podejmowane  były m.in. następujące działania:

 • budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie wraz z zakupem niezbędnej bazy sprzętowej;
 • usuwanie azbestu z pokryć dachowych budynków publicznych oraz domów prywatnych;
 • likwidacja nielegalnych  składowisk azbestu (demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych);
 • dofinansowanie nowych pokryć dachowych dla najbiedniejszych.

Cel 2 Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji (115 127 731 CHF) - ENERGIA

 • Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie
  systemów energii odnawialnej (w tym m.in. projekty pilotażowe):
 • Odnowa, remont i/lub modernizacja komunalnych sieci cieplnych
  w częściach miast (o zwartej zabudowie   wielorodzinnej) ogrzewanych
  przez małe lokalne kotłownie i piece kaflowe, na obszarach o
  przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach
  zanieczyszczeń powietrza:
 • Odnowa/remont i/lub modernizacja centralnych źródeł ciepła i
  instalacji grzewczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
  świadczących usługi w zakresie hospitalizacji i publicznych szkołach:

Wsparcie otrzymało 10 projektów realizowanych m.in. przez: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Województwo Małopolskie, Gminę Mszana Dolna, Veolia (wcześniej Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Dalkia Warszawa S.A.);

Lista projektów zrealizowanych:
 • KIK/41 „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”, Miasto i Gmina Niepołomice (woj. małopolskie), 14 369 355 CHF
  http://www.niepolomicesolary.eu/pl/
 • KIK/44 „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000 Powiatu suskiego”, Powiat suski (woj.  małopolskie), 4 837 389 CHF
  solary.powiatsuski.pl 
 • KIK/46 ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, Gmina Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie), 16 845 958 CHF
  www.busko.pl/pl 
 • KIK/48 „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (woj. zachodniopomorskie), 10 747 331 CHF  www.parseta.org.pl 
 • KIK/50 „Odnawialne Źródła Energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”, Gmina Mszana Dolna (woj. małopolskie), 9 094 519 CHF
  solary.mszana.pl 
 • KIK/51 ”Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publiczny, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej”, Województwo Małopolskie (woj. małopolskie), 11 206 502 CHF
  http://www.fundusze.malopolska.pl/
 • KIK/61 „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st.  Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”, Veolia (woj. mazowieckie), 10 628 746 CHF
  www.wezlyindywidualne.waw.pl 
 • KIK/63 „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (woj. mazowieckie), 9 205 323 CHF
  www.mazovia.pl 
 • KIK/66 „Instalacja systemów energii odnawialnej na  budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoka", Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (woj. podkarpackie), 18 300 143 CHF
  www.solary.wisloka.pl 
 • KIK/73 „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork”, Miasto Lębork (woj. pomorskie), 9 892 465 CHF
  www.lebork.pl/projekty-unijne/swiss-contribution/

Zakres prac:

 • instalacja systemów solarnych na budynkach użyteczności publicznej i prywatnych;
 • instalacja systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła na budynkach użyteczności publicznej;
 • modernizacja instalacji grzewczych;
 • wymiana węzłów grupowych na węzły indywidualne oraz modernizacja miejskiej sieci cieplnej w Warszawie;
 • budowa elektrociepłowni opalanej biomasą w Lęborku.

Cel 3 Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych / regionalnych publicznych systemów transportowych (38 029 765 CHF) - TRANSPORT

W ramach Celu 3 za kwalifikowane uznaje się działania z zakresu:

 •   przygotowania dokumentacji (jak np.: studium wykonalności, ocena
    oddziaływania na środowisko, plan generalny (master plan), koncepcja
    transportu) dla projektów, obejmujących swoim zakresem przynajmniej jedną
    gałąź transportu oraz/lub połączenia pomiędzy różnymi gałęziami transportu;
    kolejowych oraz drogowych systemów zarządzania ruchem (sterujących) i
    systemów monitorujących (w tym systemy elektronicznego poboru opłat)
 •   kwalifikowalne wyłącznie jako projekty studyjne (zawierające działania
    miękkie jak przygotowanie dokumentacji) lub projekty studyjne z
    małymi elementami inwestycyjnymi;
 •   budowy, remontu i/lub modernizacji infrastruktury kolejowej, w tym w
    szczególności zapewniające sprawne połączenia kolejowe centrów miast z
    portami lotniczymi – kwalifikowalne jako projekty studyjne, projekty studyjne
    z elementami inwestycyjnymi, projekty inwestycyjne;
    zakupu taboru kolejowego.

Wsparcie w ramach Celu 3 otrzymały 3 projekty realizowane przez:   Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o, Samorząd Województwa Pomorskiego, Urząd Miasta Legionowo;

Lista projektów zrealizowanych:

 • KIK/22 „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o (województwo mazowieckie), 19 353 841 CHF
  http://www.wkd-sppw.eu
 • KIK/23 „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego”, Samorząd Województwa Pomorskiego (woj. pomorskie), 9 041 460 CHF
  http://programszwajcarski.pomorskie.eu/
 • KIK/28 „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”, Urząd Miasta Legionowo (woj. mazowieckie), 9 634 464 CHF
  http://centrum-komunikacyjne.legionowo.pl/

W ramach projektów podjęte zostały m.in. następujące działania:

 • zakup nowych zespołów trakcyjnych dla WKD oraz Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu;
 • zakup 4 spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz;
 • budowa centrum komunikacyjnego w Legionowie.

Instytucja pośrednicząca

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawnjei: Władza Wdrażająca Programy Europejskie). Kontakt do Instytucji Pośredniczącej


Założenia:

Wsparciem mogły zostać objęte projekty dotyczące:

 • poprawy usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego (CEL 1)
 • zwiększenia wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji (CEL 2)
 • poprawy zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/ regionalnych publicznych systemów transportowych (CEL 3)

Koncentracja geograficzna

Wsparcie w ramach obszaru przeznaczone jest na projekty realizowane na terenie całego kraju. Niemniej jednak, zgodnie z zapisami Umowy ramowej, minimum 30 proc. alokacji na niniejszy obszar tematyczny zostanie przeznaczone na projekty realizowane na obszarach koncentracji geograficznej tj. w województwach lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. 

Całkowita alokacja w ramach niniejszego obszaru tematycznego wynosi do 173,645 mln CHF. W ramach niniejszego obszaru tematycznego obowiązujące wartości projektów to:
 • w ramach Celu 1 mogą być realizowane projekty o minimalnej wartości 15 mln CHF każdy.
 • w ramach Celu 2 mogą być realizowane projekty o minimalnej wartości 10 mln CHF każdy.
 • w ramach Celu 3 - projekty o minimalnej wartości 3 mln CHF każdy (projekty nie zawierające elementów inwestycyjnych) i minimalnej wartości  10 mln CHF każdy (projekty zakładające elementy inwestycyjne).

Maksymalna wartość projektu - brak

Wszelkie płatności w ramach Programu Szwajcarskiego są przekazywane w formie płatności okresowej bądź płatności końcowej. W ramach w/w obszaru tematycznego, stosowane były następujące poziomy dofinansowania:

a) dofinansowanie do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w
punkcie b);
b) dofinansowanie do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku, gdy 15 proc. lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowalnych będzie współfinansowane z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego;

Rodzaje kwalifikowalnych projektów w ramach Celu 1 - Poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego

I.Uzupełnienie istniejącego systemu gospodarowania odpadami przez zbieranie, składowanie i segregację oraz oczyszczanie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów szpitalnych, a także redukcja zagrożenia azbestem.

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:|

 1. tworzenia sieci odbioru odpadów niebezpiecznych (włączając odpady szpitalne) i tworzenia,  remontu i/lub modernizacji instalacji ich unieszkodliwiania drogą termiczną (z urządzeniami do oczyszczania spalin) lub metodami fizykochemicznymi (automaty ciśnieniowe, dezynfekcja parowa, dezynfekcja chemiczna),
 2. demontażu wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich na składowiskach tworzonych w tym celu lub wydzielenie kwater dostosowanych do składowania azbestu na wysypiskach już istniejących.


Rodzaje kwalifikowalnych projektów w ramach Celu 2 Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji

I.Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej (w tym m.in. projekty pilotażowe). 

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

 1. zainstalowania kolektorów słonecznych o powierzchni ponad 100 m² lub budowie układów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych,
 2. budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW,
 3. budowy małej elektrowni wodnej o mocy od 50 kW do 5 MW na istniejącym stopniu wodnym (na obszarach nie objętych programami restytucji ryb wędrownych) z bezpiecznymi przepławkami dla ryb oraz automatyką ograniczającą pobór wody przez turbiny przy niskich stanach wód w rzece,
 4. tworzenia systemów wykorzystania energii geotermalnej,
 5. budowy kotłowni na biomasę od 1 MW do 10 MW, wykorzystującej lokalne zasoby paliwa,
 6. wytwarzania i pozyskiwanie biogazu dla celów energetycznych.


UWAGA: Wniosek musi wskazywać, dlaczego w ramach przedstawionego projektu konieczne i uzasadnione jest wykorzystanie środków publicznych (tj. dlaczego przedstawiony projekt nie może być finansowany wyłącznie przez sektor prywatny).

II. Odnowy, remontu i/lub modernizacji komunalnych sieci cieplnych w częściach miast (o zwartej zabudowie   wielorodzinnej) ogrzewanych przez małe lokalne kotłownie i piece kaflowe, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszczeń powietrza.

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

 1. przygotowania analizy w zakresie określenia zapotrzebowania na ciepło,
 2. odnowy, remontu i/lub modernizacji centralnego źródła ciepła i komunalnych sieci cieplnych,
 3. odnowy/remontu/modernizacji lub wymiany wymienników ciepła.

III. Odnowy/remontu i/lub modernizacji centralnych źródeł ciepła i instalacji grzewczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie hospitalizacji i publicznych szkołach

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

 1. wymiany wysokoemisyjnych kotłowni węglowych i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłowniami z preferencją dla układów skojarzonych
 2. remontu i/lub modernizacji instalacji grzewczych

UWAGA: Pozawyżej wskazanymi, inne działania termomodernizacyjne (jak np. docieplenie ścian i przegród, wymiana drzwi wejściowych i okien, etc.) są niedozwolone. Niemniej jednak, powyższe działania termomodernizacyjne muszą zostać przedstawione w projekcie a Instytucja Realizująca jest zobowiązana do zapewnienia ich finansowania w ramach innych środków publicznych (włączając środki z programów pomocowych) lub prywatnych. Realizacja ww. działań jest warunkiem koniecznym dla refundacji kwalifikowalnych wydatków.  

Rodzaje kwalifikowalnych projektów w ramach Celu 3 Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/ regionalnych publicznych systemów transportowych

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

 1. przygotowania dokumentacji (jak np.: studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, plan generalny (master plan), koncepcja transportu) dla projektów, obejmujących swoim zakresem przynajmniej jedną gałąź transportu oraz/lub połączenia pomiędzy różnymi gałęziami transportu,
 2. kolejowych oraz drogowych systemów zarządzania ruchem (sterujących) i systemów monitorujących (w tym systemy elektronicznego poboru opłat) – kwalifikowalne wyłącznie jako projekty studyjne (zawierające działania miękkie jak przygotowanie dokumentacji) lub projekty studyjne z małymi elementami inwestycyjnymi,
 3. budowy, remontu i/lub modernizacji infrastruktury kolejowej, w tym w szczególności zapewniające sprawne połączenia kolejowe centrów miast z portami lotniczymi – kwalifikowalne jako projekty studyjne, projekty studyjne z elementami inwestycyjnymi, projekty inwestycyjne.
 4. Zakupu taboru kolejowego.

UWAGA: W ramach ww. typu projektu możliwa jest budowa/remont i/lub modernizacja następującej infrastruktury kolejowej: linii kolejowych, podtorza, trakcji, semaforów, sygnalizacji, przejazdów kolejowych, systemów monitorujących i sterujących oraz dworców/stacji kolejowych (ich remont musi dotyczyć wyłącznie obiektów do obsługi podróżnych  ściśle związanych ze świadczeniem usług transportowych).

UWAGA: Wskazane w punkcie 4 działanie musi być realizowane w zgodzie z odpowiednimi przepisami dot. pomocy publicznej i nie może podlegać wymogowi notyfikacji do Komisji Europejskiej.

W ramach każdego z ww. celów i dozwolone było łączenie działań w ramach danego rodzaju projektu.

Instytucje Realizujące (beneficjenci) - w zależności od  rodzaju celu, w ramach którego składany jest projekt:

W ramach Celu 1 potencjalnymi Instytucjami Realizującymi mogły być:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty realizujące zadania związane z Wdrażaniem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, tj. jednostki administracji publicznej, Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które mają podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo udzielają świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów (podmioty świadczące swoje usługi w ramach krajowego systemu ochrony zdrowia i realizujące politykę ochrony zdrowia).

W ramach Celu 2 potencjalnymi Instytucjami Realizującymi mogły być:

 • dla projektów kategorii I – jednostki administracji publicznej
 • dla projektów kategorii II – jednostki samorządu terytorialnego (które w granicach swojego terytorialnego władztwa przeprowadzą konieczne roboty instalacyjne na rzecz mieszkańców) lub podmioty realizujące zadania jednostek samorządowych zaopatrzenia w ciepło, np.: przedsiębiorstwa (włączając spółki komunalne) wykonujące zadania w zakresie utrzymania sieci i systemów grzewczych. 
 • dla projektów kategorii III – jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które mają podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo udzielają świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów  (podmioty świadczące swoje usługi w ramach krajowego systemu ochrony zdrowia i realizujące politykę ochrony zdrowia), publiczne szkoły.

W ramach Celu 3 potencjalnymi Instytucjami Realizującymi mogły być:

 • dla projektów kategorii 1 –  podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową i drogową, właściwe w tym zakresie podmioty administracji publicznej (w tym samorząd terytorialny i Ministerstwo Infrastruktury) lub inne wyspecjalizowane podmioty powołane do wykonywania określonych zadań infrastrukturalnych realizujące politykę państwa.
 • dla projektów kategorii 2 - podmioty zarządzające drogami, podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego, w szczególności Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
 • podmioty administracji państwowej (samorząd terytorialny, Ministerstwo Infrastruktury), inne wyspecjalizowane podmioty powołane do wykonywania określonych zadań infrastrukturalnych realizujące politykę państwa;
  zarządcy infrastruktury kolejowej, podmioty zarządzające dworcami i przystankami kolejowymi.
 • dla projektów kategorii 3 i 4 - podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową, właściwe organy administracji publicznej (w tym samorządowej).

Proces wnioskowania o dofinansowanie podlegał dwustopniowej procedurze:

a) przygotowanie Zarysu Projektu, oraz
b) opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu
 
UWAGA: W przypadku Zarysu Projektu jedynym wymaganym załącznikiem był oryginał lub kopia aktualnego odpisu/wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny ubiegającego się o dofinansowanie wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania IR oraz zakres działalności IR, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Zarysu Projektu.

Składając Zarys Projektu, Instytucja Realizująca mogła wnioskować również o środki z Funduszu na Przygotowanie Projektów (FPP) w celu sfinansowania przygotowania dokumentacji dla Kompletnej Propozycji Projektu. Środki w ramach FFP przekazywane były Instytucji Realizującej na zasadzie refundacji.

KURS WALUTOWY: Wszystkie wartości liczbowe wpisywane do formularza aplikacyjnego należało podać we frankach szwajcarskich, liczone po kursie kupna Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 1 CHF = 2,8660 zł.

Zdjęcia: Cezary Korkosz

Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych


19 stycznia - 20 marca 2009 r. miał miejsce nabór wniosków w ramach obszaru Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych. Dofinansowanie otrzymało 7 projektów.

Lista projektów zrealizowanych:

 • KIK/24 "Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony", Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków www.ptakikarpat.pl
 • KIK/25 "Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. Lubelskim", Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy www.iung.pulawy.pl
 • KIK/31 "Karpaty przyjazne ludziom - lokalna inicjatywa partnerska na rzecz zrównoważonego użytkowania i ochrony górskich obszarów województwa podkarpackiego", Fundacja Karpacka - Polska www.fundacjakarpacka.org
 • KIK/32 "Karpaty łączą - mechanism konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej", Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID- Warszawa http://karpatylacza.pl
 • KIK/37 "Tarliska Górnej Raby", Stowarzyszenie "Ab Ovo", http://tarliskagornejraby.pl
 • KIK/53 "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne", Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" http://www.migracje.magurskipn.pl/
 • KIK/65 "Rewitalizacja,ochrona bioróżnorodności i wykorzystania walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego", Towarzystwo na rzecz Ziemi www.tnz.most.org.pl

                                                      
Założenia dla obszaru bioróżnorodność

Całkowita alokacja (po dokonaniu ostatecznych realokacji w 2012 r.) w ramach niniejszego obszaru tematycznego wynosi 9 818 134 franków szwajcarskich.

 Instytucja Pośrednicząca

 Centrum Projektów Polsa Cyfrowa (dawniej -Władza Wdrażająca Programy Europejskie)
 Kontakt do Instytucji Pośredniczącej.

Koncentracja geograficzna

 Wsparcie przeznaczone jest na projekty realizowane wyłącznie
 na obszarach koncentracji geograficznej tj. w
 województwach lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz małopolskim.

Wartości dofinansowania projektów

W ramach niniejszego obszaru tematycznego obowiązujące wartości dofinansowania projektu to 1 mln CHF. Maksymalna wartość projektu - brak.

UWAGA Wsparciem zostaną objęte projekty mające na celu ochronę przyrody i zrównoważone funkcjonowanie ekosystemów na obszarach koncentracji geograficznej. Działania inwestycyjne są dopuszczalne w ramach niniejszego obszaru tematycznego pod warunkiem, że ich koszty nie przekraczają 30 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.                             

W ramach przedmiotowego obszaru tematycznego za kwalifikowalne uznaje się projekty z zakresu:

I. Poprawy spójności obszarów należących do sieci Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

a) opracowania regionalnych planów i/lub programów tworzenia i funkcjonowania korytarzy ekologicznych,

b) tworzenia i utrzymania korytarzy ekologicznych.

II. Inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu bioróżnorodności

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:
a) opracowania regionalnych wytycznych i/lub programów inwentaryzacji  przyrodniczej,
b) terenowej inwentaryzacji przyrodniczej,
c) opracowania systemu monitoringu bioróżnorodności i/lub systemów informatycznych.

III. Opracowania regionalnych strategii zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach chronionych

Strategie powinny być przygotowane w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody.

IV.  Podnoszenia świadomości i wiedzy nt. wymogów w zakresie ochrony środowiska

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:
a) przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnych oraz szkoleń w zakresie tworzenia „zielonych miejsc pracy” oraz „zielonych zamówień i zakupów” w  jednostkach administracji publicznej, szczególnie na terenach gmin, w granicach których znajdują się obszary Natura 2000,
b) projektów edukacyjnych (w tym szkolenia dla pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli w zakresie prawa ochrony środowiska, seminaria, warsztaty, konkursy, kampanie informacyjne, platformy e-learningowe) przygotowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi władzami i/lub społecznościami, w zakresie kształtowania postaw pro-ekologicznych, szczególnie na terenach gmin, w granicach których znajdują się obszary Natura 2000.

V.  Konwencji Karpackiej: system współpracy i wdrażanie

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:
a) działań wdrażających postanowienia art. 4 Konwencji Karpackiej,
b) systemu współpracy oraz wzmacniania zdolności w zaangażowanych instytucjach, w tym stworzenia krajowego mechanizmu służącego konsultacjom, koordynacji oraz współpracy pomiędzy instytucjami oraz władzami regionalnymi i lokalnymi.

VI.  Transgranicznych inicjatyw środowiskowych

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu współpracy transgranicznej, w szczególności w zakresie tworzenia i funkcjonowania obszarów chronionych, w tym transgranicznych obszarów chronionych.

Powyższa współpraca powinna być w całości realizowana na terenie przynajmniej jednego z czterech obszarów koncentracji geograficznej Polski południowo-wschodniej, przy merytorycznym udziale partnerów zagranicznych (finansowanym przez polskie Instytucje Realizujące).  

Uwaga!

Przekazywanie środków finansowych zagranicznym partnerom projektu nie jest dopuszczalne. Dopuszczalne jest łączenie działań w ramach danego rodzaju projektu jak również łączenie działań dwóch lub więcej rodzajów projektów.  Działaniom realizowanym w ramach powyższych typów projektów nie może towarzyszyć ani być z nimi związane prowadzenie działalności gospodarczej przez Instytucję Realizującą, z zastrzeżeniem wyjątku poniżej. 

W przypadku, gdy dane działanie w projekcie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Instytucję Realizującą (mogącą potencjalnie wpływać na konkurencję i handel między państwami członkowskimi UE), wsparcie na jego realizację może być udzielone wyłącznie jako pomoc de minimis (Rozporządzenie KE Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis).


W ramach konkursu o wsparcie mogą ubiegać się Instytucje Realizujące, tj. podmioty sektora publicznego lub organizacje pozarządowe, utworzone lub zarejestrowane na terytorium Polski zgodnie z polskim prawodawstwem.

W ramach niniejszego obszaru stosuje się podejście projektowe. Pojedynczy projekt jest to ekonomicznie niepodzielna seria działań służąca realizacji jasno określonych celów, adresowana do konkretnej kwestii odnoszącej się do potrzeb ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych w ramach danego obszaru tematycznego. Pojedynczy projekt może składać się z grupy podprojektów. Wymóg minimalnej wartości dofinansowania pojedynczego projektu nie ma zastosowania w przypadku podprojektu.

W ramach ww. obszaru tematycznego stosowane będą następujące poziomy dofinansowania:

a) dofinansowanie do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w punkcie b) i c);
b) dofinansowanie do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku, gdy 15 proc. lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowalnych będzie współfinansowane z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego,  regionalnego lub lokalnego;
c) dofinansowanie do 90 proc. mogą uzyskać projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej.   

Uwaga!

Wszelkie płatności w ramach SPPW są przekazywane w formie płatności okresowej bądź płatności końcowej. 

 

Proces wnioskowania o dofinansowanie podlega dwustopniowej procedurze:

a) przygotowanie Zarysu Projektu, oraz
b) opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu

Uwaga!

W przypadku Zarysu Projektu jedynym wymaganym załącznikiem jest oryginał lub kopia aktualnego odpisu/wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny ubiegającego się o dofinansowanie wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania IR oraz zakres działalności IR, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Zarysu Projektu. 

 
Składając Zarys Projektu, Instytucja Realizująca może wnioskować również o środki z Funduszu na Przygotowanie Projektów (FPP) w celu sfinansowania przygotowania dokumentacji dla Kompletnej Propozycji Projektu. Środki w ramach FFP przekazywane są Instytucji Realizującej na zasadzie refundacji.

Kurs walutowy: wszystkie wartości liczbowe wpisywane do formularza aplikacyjnego należy podać we frankach szwajcarskich, liczone po kursie kupna Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 1 CHF = 2,8660 zł.