Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

I. Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw

W ramach obszaru Poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw realizowane będą dwa projekty (wybrane w trybie procedury pozakonkursowej):

1) Projekt indywidualny Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. dotyczący wspierania kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital);

2) Projekt indywidualny dotyczący wspierania zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym, w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym

ad 1) Projekt indywidualny Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. dotyczący wspierania kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital)

Cel:

Zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się na początkowych etapach wzrostu, co przyczyni się do wzrostu poziomu innowacyjności i tym samym podniesie pozycję konkurencyjną polskich przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Całkowita alokacja: do 53 mln franków szwajcarskich (stan na 2012 r.)

Instytucja Realizująca:

Z uwagi na unikalność Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. (KFK) w udzielaniu wsparcia typu venture capital w Polsce podmiot ten pełni rolę jedynej Instytucji Realizującej w ramach przedmiotowego obszaru realizując projekt indywidualny. Misją KFK jest zwiększanie dostępności kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez wspieranie finansowe funduszy kapitałowych podwyższonego ryzyka (ang. venture capital – VC) inwestujących w innowacyjne polskie MŚP. KFK został utworzony 1 lipca 2005 r. na podstawie Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym.

Projekt:

Projekt zakłada wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka inwestujących w polskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) o charakterze innowacyjnym i znajdujące się na początkowych etapach rozwoju.

Obowiązująca wartość projektu: 53 mln franków szwajcarskich

Schemat realizacji projektu:

Projekt jest realizowany na dwóch poziomach:

I – projekt indywidualny KFK polegający na wspieraniu funduszy kapitału podwyższonego ryzyka inwestujących w MSP.

II – projekty funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital) składane do KFK polegające na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw. KFK dokonuje wyboru funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w drodze Otwartych Konkursów Ofert.

Środki finansowe wypłacane przez KFK będą przeznaczone na:

 • inwestycje w instrumenty kapitałowe, quasi-kapitałowe i dłużne funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, powstałe w celu inwestowania w MSP, w tym w szczególności w MSP znajdujących się na wczesnych etapach wzrostu,
 • refundację części kosztów zarządzania funduszem kapitału podwyższonego ryzyka (zatrudnienia kadry i ekspertów oraz kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji, w szczególności kosztów analiz, due dilligence inwestycji, badania rynku itp.).

Beneficjenci końcowi:

 • fundusze kapitału podwyższonego ryzyka lub podmioty zarządzające funduszami.

Wsparcie uzyskane przez fundusze kapitału podwyższonego ryzyka zostanie przeznaczone na:

 • inwestycje i zarządzanie portfelem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie o charakterze innowacyjnym znajdujących się na początkowych etapach rozwoju.

Beneficjenci końcowi:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym znajdujące się na początkowych etapach rozwoju.

W kolejnej fazie trwania Projektu, KFK będzie prowadził monitoring m.in. należytego wykonania umów inwestycyjnych i wyników działalności funduszy venture capital.
Po zrealizowaniu strategii inwestycyjnej przez fundusze, będzie miał miejsce proces tzw. wyjścia z inwestycji. 

Procedura oceny projektu

Zarys projektuindywidualnego złożony przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A, (Instytucję Realizującą), został przekazany po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej przez Krajową Instytucję Koordynującą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) stronie szwajcarskiej. Darczyńca podjął pozytywną decyzję ws. Zarysu Projektu, w związku z powyższym została przygotowana Kompletna Propozycja Projektu, która podlegała ocenie KIK, a następnie została przekazana do akceptacji stronie szwajcarskiej w lutym 2009 r.

Zatwierdzenie dofinansowania projektu

13 maja 2009 r. Rada Ministrów Konfederacji Szwajcarskiej zatwierdziła dofinansowanie projektu Krajowego Funduszu Kapitałowego. Projekt jest pierwszym projektem zatwierdzonym przez stronę polską i szwajcarską, a zarazem jest to największy projekt Programu, gdyż opiewa na kwotę 53 mln CHF.

Podpisanie umowy i planowany termin naboru wniosków

16 grudnia 2009 r. odbyła się uroczystość podpisania umowy ze stroną szwajcarską ws. ww. projektu. 20 stycznia 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (jako Krajowa Instytucja Koordynująca) podpisało na jej podstawie z Krajowym Funduszem Kapitałowym umowę ws. realizacji projektu.

Nabór dla funduszy kapitałowych

10 maja 2010 r. Krajowy Fundusz Kapitałowy ogłosił pierwszy z dwóch naborów, skierowanych do funduszy kapitałowych lub podmiotów zarządzających funduszami. Otwarty konkurs ofert trwał do 1 października 2010 r.
Druga edycja konkursu trwała od 1 sierpnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

W ramach obu konkursów złozonych zostało w sumie blisko 40 ofert.

Komponent II projektu KIK - gwarancje de minimis

W 2016 r. podjęto decyzję o dywersyfikacji metod wsparcia MŚP w ramach projektu poprzez utworzenie w jego ramach tzw.  II komponentu tj. komponentu gwarancji de minimis spłaty kredytów. Zarządzanie komponentem gwarancji de minimis, jako partnerowi w projekcie, powierzono Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK). Gwarancje stanowią jedną z form pomocy de minimis udzielaną w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).

W okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. BGK udzielił 556 gwarancji na łączną kwotę 87,1 mln zł. Gwarancje te zabezpieczyły kredyty o łącznej wartości 157,2 mln zł. Łącznie z gwarancji w ramach komponentu II skorzystało 508 MŚP (77% z których stanowią mikro-, 14% mali, a 9% średni przedsiębiorcy).
Gwarancje zostały udzielone w  województwach koncentracji geograficznej SPPW, w których osiągnięto następujące wartości:

 • małopolskie: liczba gwarancji 290; wartość gwarancji 45,7 mln zł; wartość zabezpieczonych kredytów 80,4 mln zł;
 • lubelskie: liczba gwarancji 108; wartość gwarancji 11,3 mln zł; wartość zabezpieczonych kredytów 24,3 mln zł;
 • podkarpackie: liczba gwarancji 110; wartość gwarancji 21,2 mln zł; wartość zabezpieczonych kredytów 37,5 mln zł;
 • świętokrzyskie: liczna gwarancji 48; wartość gwarancji 8,9 mln zł; wartość zabezpieczonych kredytów 14,9 mln zł.

Gwarancji udzielono MŚP działającym w obszarach - według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – tj. handel 36%, usługi 30%, budownictwo 18%, przemysł 16%.

Dokumenty

opis obszaruad 2) Projekt indywidualny dotyczący wspierania zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym, w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym

  Cel:

  Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym, w
  zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym.

  Całkowita alokacja: do 10 mln franków szwajcarskich (stan na 2012 r.)

  Obowiązująca wartość projektu: Indywidualny projekt o wartości 10 mln
  franków szwajcarskich

  Instytucja Realizująca:

  Bank Światowy

 Beneficjenci końcowi:

 • księgowi, biegli rewidenci oraz ich organizacje zawodowe
 • organy administracji publicznej tworzące prawo bilansowe, oraz stosujące
  je w kontaktach z podmiotami prywatnymi
 • firmy zobowiązane do stosowania przepisów prawa bilansowego

Procedura oceny projektu

19 marca 2009 r. Zarys Projektu po ocenie formalnej oraz merytorycznej został przekazany przez Instytucję Pośredniczącą  - Ministerstwo Finansów do Krajowej Instytucji Koordynującej. Po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji Krajowej Instytucji Koordynującej Zarys Projektu 2 kwietnia 2009 r. został przekazany stronie szwajcarskiej (2 kwietnia 2009 r.). Darczyńca podjął pozytywną decyzję ws. Zarysu Projektu, w związku z czym przygotowana została Kompletna Propozycja Projektu. Po zakończeniu oceny merytorycznej Kompletnej Propozycji Projektu przez stronę polską, Projekt został przekazany wraz z warunkową akceptacją stronie szwajcarskiej w dniu 6 lipca 2009 r. Ostateczna decyzja w sprawie projektu uzależniona była od przedstawienia przez Instytucję Realizującą zmodyfikowanej wersji wskaźników osiągnięć celów. Strona szwajcarska warunkowo zaakceptowała projekt w dniu 14 lipca 2009 r. Natomiast dopełnienie ww. warunku przez Instytucję Realizującą nastąpiło w dniu 23 lipca 2009 r. Ze względu na wartość budżetu projektu, wymagał on dodatkowo zatwierdzenia przez Radę Federalną Szwajcarii.

1 września 2009 r. strona szwajcarska zaakceptowała Kompletną Propozycję Projektu. 11 grudnia 2009 r. w Ministerstwie Finansów miała miejsce uroczystość, połączona z briefingiem prasowym, ws. podpisania umowy dotyczącej projektu "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w  zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym". Po uroczystości odbyła się konferencja inaugurująca, połączona z prezentacją projektu.

Opis projektu:

Projekt zakłada wsparcie dla księgowych, biegłych rewidentów oraz ich organizacji zawodowych, jak również właściwych organów administracji publicznej, zajmujących się rachunkowością sektora prywatnego.

Uzasadnieniem dla realizacji tego przedsięwzięcia są duże wyzwania, przed jakimi stanął sektor sprawozdawczości i rewizji finansowej w Polsce. Do najważniejszych zaliczyć trzeba:

 • konieczność sprostania wymogom Dyrektywy 2006/43/WE (w tym wdrożenie systemu nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów),
 • planowane przyjęcie do prawa unijnego Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej,
 • rozszerzające się znaczenie oraz zakres zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Podkreślić należy również, że rzetelność i jakość sprawozdań finansowych przygotowywanych przez podmioty prywatne jest niezwykle istotna i często stanowi podstawowy warunek pozyskania dodatkowych źródeł kapitału (ułatwienia w uzyskaniu kredytów lub przyciągnięciu potencjalnych inwestorów), niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.

Działania w ramach Projektu:

 1. Wdrożenie systemu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami - wsparcie rzeczowe dla Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), szkolenia dla członków KNA oraz inspektorów KNA, staże, wizyty studyjne i regularne warsztaty na temat praktycznych zagadnień funkcjonowania nadzoru publicznego w wybranych krajach europejskich (np. Wielkiej Brytania, Niemcy czy Szwajcaria).
 2. Pomoc w modyfikacji systemu zapewnienia jakości badania sprawozdań finansowych  - zapewnienie programu komputerowego wspierającego prowadzenie inspekcji, opracowanie metodologii inspekcji oraz szkolenia, staże i wizyty studyjne dla inspektorów, wizytatorów oraz członków Krajowej Komisji Nadzoru - całość uzupełniona komponentem międzynarodowym zapewniającym wymianę najlepszych praktyk i współpracę między organizacjami samorządu zawodowego biegłych rewidentów.
 3. Poprawa relacji pomiędzy rachunkowością a podatkami - opracowanie raportu identyfikującego obszary, w których możliwe jest zbliżenie obowiązujących przepisów bilansowych i podatkowych oraz w efekcie doprowadzenie do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla podmiotów gospodarczych. Dodatkowo zorganizowanie szkoleń dla pracowników aparatu skarbowego obejmujących m. in. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w celu zwiększenia możliwości wykorzystania danych ze sprawozdań finansowych w trakcie wykonywanej pracy.
 4. Budowanie zdolności instytucjonalnych w obszarze sprawozdawczości finansowej - szkolenia z  MSSF dla księgowych (zgłoszenia za pośrednictwem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce), biegłych rewidentów (zgłoszenia za pośrednictwem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów) oraz przedstawicieli administracji publicznej. Program obejmuje szkolenia ogólne, kompleksowo prezentujących MSSF oraz szkolenia zaawansowane z wybranych obszarów regulowanych przez MSSF.
 5. Doskonalenie ram regulacyjnych rachunkowości - szereg analiz, w tym przygotowanie szczegółowych raportów przedstawiających sytuację na rynku usług księgowych, które mają pomóc w lepszym dopasowaniu tworzonego prawa bilansowego do oczekiwań i potrzeb stosujących je podmiotów, oraz szkolenia z zakresu technik legislacyjnych dla pracowników administracji i pracowników KIBR i SKwP, w celu poprawy jakości projektowanych przez nich przepisów prawa.
 6. Raporty ROSC „Rachunkowość i Rewizja Finansowa”  bazujące na prowadzonych przez Bank Światowy badaniach polskiego systemu w obszarze rachunkowości i rewizji finansowej, obrazujące zmiany jakościowe tego systemu zachodzące w wyniku wdrażania projektu oraz innych, podejmowanych obecnie działań.
 7. Kursy angielskiego dla ekspertów w dziedzinie rachunkowości zwiększające możliwość udziału przedstawicieli Polski w pracach organizacji międzynarodowych zaangażowanych w tworzenie prawa bilansowego oraz pogłębionej analizy przygotowywanych przez nie nowych rozwiązań.
 8. Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej - oparte na skierowanych do wszystkich czynnych zawodowo biegłych rewidentów kompleksowych szkoleniach oraz na przygotowaniu programu komputerowego wspomagającego badanie sprawozdań finansowych, przeznaczonego dla małych i średnich podmiotów audytorskich, opartego na MSRF.
 9. Wsparcie ciągłego doskonalenia zawodowego osób zajmujących się rachunkowością  - pomoc dla SKwP i KIBR w opracowaniu programów szkoleń, na których będą opierać się  systemy e-learning’u tych organizacji.

Dokumenty:

opis obszaru


Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Finansów

Instytucja Realizująca

Polska
Bank Światowy
Warszawa

Austria
The Word Bank
Centre for Financial Reporting Reform
Vienna

Kontakt do Instytucji Realizującej- zobacz sekcję KontaktII. Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

W ramach tego obszaru będzie realizowany projekt  Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność  biznesu (CSR), wskazany w ramach procedury pozakonkursowej.

Instytucja Realizująca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Opis Projektu

Alokacja: 4 866 117 franków szwajcarskich  (stan na 2012 r.)

Znaczenie projektu:

Projekt ułatwia wdrożenie działań zwiększających wiedzę i umiejętności Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) oraz podnoszących konkurencyjność MŚP z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na poziomie lokalnym. W ramach projektu oferowane będą specjalistyczne szkolenia dla COIE i lokalnych MŚP w dziedzinie CSR z naciskiem na zrównoważony rozwój i z uwzględnieniem aspektu eko-wydajności. Ponadto, lokalne MŚP będą mogły ubiegać się o pomoc finansową na realizację najlepszych projektów w dziedzinie CSR na zasadach konkursowych.

Rezultat:

 • Zwiększona konkurencyjność lokalnych MŚP poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych i eko- wydajnych, a także wyższa świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju wśród przedsiębiorców. Wzrost eksportu produktów i usług przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych. Zwiększenie świadomości nt. społecznej odpowiedzialności biznesu.
  Wdrożenie projektów pilotażowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w obszarze CSR (włączając pomoc doradczą i finansową). 
 • Upowszechnianie informacji nt. CSR i przykładów dobrych praktyk w dziedzinie CSR przez wszystkie zainteresowane podmioty. 
 • Zwiększenie wiedzy centrów COIE i regionalnych decydentów.

Beneficjenci:
COIE, instytucje o charakterze niekomercyjnym (non-profit) zajmujące się wspieraniem biznesu i handlu oraz MŚP.

Projekt składać się będzie z następujących 3 komponentów (realizowanych jeden po drugim):

1) Budowa zdolności COIE, regionalnych decydentów i MŚP w dziedzinie CSR poprzez szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne i podnoszenie świadomości między innymi w odniesieniu do:

 • zrównoważonego rozwoju MŚP w regionach,
 • koncepcji CSR, zarządzania CSR-em w oparciu o międzynarodowe normy i ujednolicone procedury CSR (np. norma ISO 26000), 
 • rozwoju strategii CSR jako dźwigni dla zwiększania przewagi konkurencyjnej,
 • eko-wydajności - uwzględnianie kryteriów społecznych i ekologicznych w eksporcie towarów i usług (w tym w turystyce), 
 • identyfikacji potencjalnych mierzalnych efektów realizacji projektów CSR wspieranych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym eko-wydajności (w celu zapewnienia wykonalności potencjalnych projektów),
 • narzędzi do prowadzenia systematycznych porównań (benchmarking), monitorowania i komunikacji efektów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

2) Pomoc we wdrażaniu rozwiązań CSR-owych – pilotażowe projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym wsparcie finansowe usług doradczych i prace wdrożeniowe.

Pomoc będzie udzielana MŚP w ramach procedury konkursowej dla najlepszych projektów zwiększających zrównoważoną konkurencyjność, głównie w dziedzinie inicjatyw na rzecz eko-wydajności (w tym w dziedzinie turystyki) w odniesieniu do następujących najważniejszych obszarów CSR dla MŚP :

a) środowisko;
b) relacje z personelem przedsiębiorstwa;
c) zaangażowanie społeczne.

Pomoc udzielona będzie w oparciu o zasadę de minimis, do 100 tys. złotych dla jednego małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP). Wymagane jest współfinansowanie przez same MŚP – co najmniej 40% kosztów kwalifikowalnych pokrywa wnioskodawca.  Koszt inwestycji nie może przekroczyć 20 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w danym projekcie. W zależności od kursu wymiany, zostanie sfinansowanych od 90 do 135 projektów pilotażowych.


3)
 Upowszechnienie dobrych praktyk i działania komunikacyjne nt. rezultatów projektów (wdrożonych w komponencie 2) będą prowadzone w następującej formie:

 • ewaluacji rezultatów poszczególnych projektów zrealizowanych w ramach komponentu 2,
 • identyfikacja dobrych praktyk,
 • transferu wiedzy,
 • wykorzystywania innych metod komunikacji takich jak portal COIE, broszury, lokalne media, działania PR.

Uczestnicy: COIE, instytucje o charakterze niekomercyjnym (non-profit) zajmujące się wspieraniem biznesu i handlu, władze lokalne, a także MŚP jako dostarczyciele informacji i grupa docelowa.

22 lutego 2013 r. Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, odebrała nagrodę tygodnika WPROST za realizowany przez PARP projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.