Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozwój społeczny i zasobów ludzkich

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy

Cel Programu

Celem Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) jest przyczynienie się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, poprzez podniesienie poziomu wiedzy oraz w szczególności poprzez badania, know-how i transfer technologii. Program Badawczy jest realizowany w ramach priorytetu Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. PSPB finansuje wspólne polsko-szwajcarskie projekty badawcze.

Geneza

Na podstawie Zarysu projektu - dokumentu Konceptualne elementy Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego - Instytucja Realizująca - Ośrodek Przetwarzania Informacji - przygotowała Kompletną Propozycję Projektu, która została przekazana stronie szwajcarskiej do zatwierdzenia przez Krajową Instytucję Koordynującą we wrześniu 2009 r.

Akceptacja przekazanej propozycji przez stronę szwajcarską pozwoliła na przygotowanie umowy ws. projektu i jej podpisanie w dniu 16 grudnia 2009 r.

Obszary badawcze objęte wsparciem

Projekty badawcze są realizowane w ramach następujących dyscyplin naukowych:

 • ICT (Information and Communication Technology),
 • Energia – odnawialne źródła energii,
 • Nanotechnologie,
 • Zdrowie,
 • Środowisko.

Beneficjenci:

 • uczelnie publiczne i niepubliczne,
 • jednostki badawczo - rozwojowe,
 • placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność naukową,
 • inne podmioty prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju.

Wartość Programu

Całkowita wartości Programu wynosi ok. 35,5 mln franków szwajcarskich (włączając środki strony szwajcarskiej w wysokości do 30,2 mln franków szwajcarskich (85 proc.) oraz 5,3 mln franków szwajcarskich (15 proc.) współfinansowania po stronie polskiej), z czego ok. 32 mln franków szwajcarskich będzie przeznaczone na finansowanie wspólnych projektów badawczych oraz przeprowadzenie ich audytu.

Finansowanie wspólnych projektów badawczych

Projekt realizowany w ramach PSPB mógł otrzymać finansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych (85 proc. finansowanych jest przez stronę szwajcarską a 15 proc. w ramach polskiego budżetu). Beneficjenci mogli wnioskować o wsparcie na realizację mniejszych projektów badawczych o wartości od 0,3 do 1 mln franków szwajcarskich oraz większych projektów o wartości od 1 do 2 mln franków  szwajcarskich.

Koszty kwalifikowalne

Co do zasady, za koszty kwalifikowalne uznawane były koszty ponoszone przez polskiego beneficjenta i jego szwajcarskiego partnera. Podział kosztów określony został w umowie partnerskiej, jakkolwiek finansowanie kosztów partnera szwajcarskiego nie powinno przekroczyć 50 proc. wysokości wkładu strony szwajcarskiej.

Początkową datą kwalifikowalności wydatków będzie data podpisania umowy o dofinansowanie. Wydatki w ramach wspólnych projektów badawczych nie mogą być ponoszone później niż 30 czerwca 2016 r.

System instytucjonalny

Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Programu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), pełniący rolę Instytucji Realizującej.
Kontakt do Instytucji Realizującej- zobacz sekcję Kontakt

OPI  odpowiadał m.in. za przeprowadzanie naboru wniosków, organizowanie oceny i wyboru projektów, zawieranie umów z wybranymi polsko-szwajcarskimi partnerami.
Na bieżąco OPI monitoruje projekty oraz raportowanie i przekazywanie wniosków o płatność do Krajowej Instytucji Koordynującej, której rolę pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Ważną rolę w procesie wdrażania Programu pełni również Wspólny Polsko - Szwajcarski Komitet ds. Wyboru Projektów. Oprócz wyboru projektów, Komitet uczestniczył w ustalaniu kryteriów wyboru projektów oraz doradzał w sprawie warunków naboru wniosków i oraz organizacji ich oceny. Wspólny Polsko - Szwajcarski Komitet ds. Wyboru Projektów jest panelem naukowym, składającym się z trzech członków polskich i trzech szwajcarskich.

Nabór wniosków 1 kwietnia - 30 lipca 2010 r. - wyniki

Otwarty nabór wniosków dla ww. jednostek kwalifikowanych trwał w okresie kwiecień – lipiec 2010 roku.
i spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska naukowego.

Wsparcie przeznaczone było dla:

 • mniejszych projektów badawczych o wartości od 0,3 do 1 mln franków szwajcarskich (wstępnie zarezerwowano dla nich 60 proc. środków alokowanych dla Programu)
 • większych projektów o wartości od 1 do 2 mln franków  szwajcarskich (wstępnie zarezerwowano dla nich 40 proc. środków  Programu)

Program zakładał, iż projekty badawcze muszą być realizowane w partnerstwie z kwalifikowalną jednostką szwajcarską.

W wyniku przeprowadzonego naboru podjęto decyzję o dofinansowaniu 23 projektów badawczych. Na liscie rezerwowej znalazło się 16 projektów.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru są dostępne na stronie: www.swiss.opi.org.pl 

W wyniku pomyślnej oceny formalnej (przez OPI) do oceny merytorycznej zakwalifikowano 226 wspólnych projektów badawczych.

Wspólny Komitet ds. Wyboru Projektów Badawczych dla Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego (Joint Selection Committee), podczas posiedzenia w dniach 14 – 15 marca 2011 r. podjął decyzje o dofinansowaniu wspólnych projektów badawczych z obszarów: ICT (Information and Communication Technology), Energia – odnawialne źródła energii, Nanotechnologie, Zdrowie, Środowisko. Na liście projektów, które otrzymały finansowanie w ramach dostępnych środków znalazły się 23 projekty. Wartość podpisanych umów dla projektów wyniosła 23,3 mln franków szwajcarskich.

W dniach 9-10 lutego 2012 r. Wspólny Komitet ds. Wyboru Projektów Badawczych dla Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego na spotkaniu w Iterlaken podjął decyzję o przyznaniu środków w wysokości ok. 7 mln franków szwajcarskich na 8 z 16 projektów z listy rezerwowej.

Nie przewiduje się kolejnych naborów wniosków w ramach PSPB.

Lista projektów, dla których zostały podpisane umowy (stan- grudzień 2012):

 1. Beneficjent: Uniwersytet Medyczny w Łodzi; projekt: PSPB-007/2010 Rola c-Myc w regulacji zaburzenia funkcji pomocniczych limfocytów T w przebiegu autoimmunologicznej demielinizacji 
 2. Beneficjent: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; projekt:  PSPB-013/2010 Wpływ globalnego ocieplenia i susz na akumulację węgla i różnorodność biotyczną torfowisk wysokich – obecna, przeszła i przyszła perspektywa
 3. Beneficjent: Politechnika Łódzka; projekt:  PSPB-025/2010 Nowe podejście do oceny biodegradacji zanieczyszczeń gleb i wód podziemnych oparte na badaniach trwałych izotopów
 4. Beneficjent: Instytut Chemii Fizycznej PAN; projekt:  PSPB-035/2010 Elektrokataliza na mikrokroplach
 5. Beneficjent: Morski Instytut Rybacki w Gdyni; projekt:  PSPB-036/2010  Różnorodność i ekologia wiciowców miksotroficznych w wodach Zatoki Gdańskiej (DEMONA) 
 6. Beneficjent: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; projekt:  PSPB-045/2010 Nanoukłady elektroniki spinowej wykorzystujące transfer spinowego momentu pędu (Akronim NANOSPIN) 
 7. Beneficjent: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN; projekt:  PSPB-049/2010 Transport jonów w lekkich związkach dla potrzeb magazynowania energii 
 8. Beneficjent: Politechnika Gdańska; projekt:  PSPB-051/2010 ENERLIQ – Konwersja energii oparta o ciecze jonowe i nowatorską technologię SOLID 
 9. Beneficjent: Uniwersytet Medyczny w Łodzi; projekt:  PSPB-062/2010 Mechanizmy neurotoksyczności prionów 
 10. Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; projekt:  PSPB-072/2010 Przewlekła infekcja wirusowa w astmie: udział układu immunologicznego i lipidowej ścieżki sygnałów 
 11. Beneficjent: Uniwersytet Warszawski; projekt:  PSPB-079/2010 Projektowanie Lipidowych Mezofaz Ciekłokrystalicznych jako Nowych Funkcjonalnych Nanomateriałów dla Bioenergetyki i Bioczujników 
 12. Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński; projekt: PSPB-085/2010 Struktury molekularne na powierzchniach półprzewodnikowych i izolujących 
 13. Beneficjent: Uniwersytet Gdański; projekt:  PSPB-086/2010 Klimat północnej Polski w ostatnim 1000 lat: Powiązanie przyszłości z przeszłością (CLIMPOL) 
 14. Beneficjent: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej; projekt:  PSPB-094/2010 Rola genu Tsg101 (tumor susceptibility gene 101) w regulacji transkrypcji w zdrowiu i chorobie 
 15. Beneficjent: Politechnika Łódzka; projekt:  PSPB-124/2010 Innowacyjne systemy monitoringu w strategii zrównoważonego rozwoju infrastruktury budowlanej 
 16. Beneficjent: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych; projekt:  PSPB-132/2010 Hybrydowe materiały półprzewodnikowe do przetwarzania energii słonecznej
 17. Beneficjent: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN; projekt: PSPB-153/2010 Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr 
 18. Beneficjent: Instytut Botaniki PAN; projekt: PSPB-161/2010 Złożone interakcje ekologiczne w kontekście zmian klimatu: zastosowanie technologii sekwencjonowania nowej generacji w badaniach historii i procesów adaptacyjnych układu powiązanych ewolucyjnie organizmów arktyczno-alpejskich 
 19. Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN; projekt: PSPB-183/2010 Funkcjonalne zróżnicowanie niekodujących RNA u Eukariota 
 20. Beneficjent: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych; projekt: PSPB-194/2010 RecONCILE: Odporne i szybkie mechanizmy oceny wiarygodności treści WWW 
 21. Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych; projekt: PSPB-200/2010 Technologie informatyczne dla potrzeb obserwacji astrofizycznych w szerokim zakresie energetycznym 
 22. Beneficjent: Politechnika Warszawska; projekt: PSPB-209/2010 Nowe nanokompozytowe materiały filtracyjne do adsorpcyjnego oczyszczania wody 
 23. Beneficjent: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; projekt: PSPB-210/2010 Ocena skuteczności tkankowo- i rozwojowo- specyficznych terapii zaburzeń funkcjonowania synapsy związanych z zespołem autystycznym 
 24. Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński; projekt: PSPB-008/2010 Zmiany powierzchni lasów w regionach górskich: przyczyny, trajektorie oraz skutki 
 25. Beneficjent: Warszawski Uniwersytet Medyczny; projekt: PSPB-057/2010 Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń limfatycznych 
 26. Beneficjent: Politechnika Częstochowska; projekt: PSPB-125/2010 Nowe perspektywy inteligentnego zarządzania multimediami z zastosowaniami w systemach medycznych i ochrony prywatności 
 27. Beneficjent: Politechnika Poznańska; projekt: PSPB-146/2010 Uwzględniające opóźnienia zarządzanie zasobami sieci bezprzewodowych typu mesh o dużej niezawodności 
 28. Beneficjent: Politechnika Poznańska; projekt: PSPB-107/2010 Badania in-situ kondensatorów elektrochemicznych nowej generacji 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Badawczego są dostępne na stronie: www.swiss.opi.org.pl

Wydarzenia

16 grudnia 2009 r. podpisano ze stroną szwajcarską umowę ws. realizacji Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego. 

16 grudnia 2009 na Uniwersytecie we Fryburgu odbyło się spotkanie informacyjne dla szwajcarskiego środowiska naukowego.

14 stycznia 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja otwierająca Polsko-Szwajcarski Fundusz Badawczy.

6 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca efekty Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB). Podczas wydarzenia z udziałem naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i ambasadora Szwajcarii premierę  miał album prezentujący 31 projektów zrealizowanych w ramach programu.

 • UWAGA: Dokumentacja dotycząca PSPB (np. Program Operacyjny dla Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, opis obszaru, kryteria oceny), w tym także naboru wniosków znajduje się na stronie Instytucji Realizującej www.swiss.opi.org.pl 

 Ochrona zdrowia

Całkowita alokacja w ramach ww. obszaru tematycznego wynosi 38 979 938 franków szwajcarskich (wg stanu na 2012 r.).

Instytucja Pośrednicząca: Od 1 stycznia 2013 r. Ministerstwo Zdrowia (poprzednio: Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, które uległo likwidacji).


Programy
realizowane będą w ramach dwóch celów:

Cel 1 - Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej

Cel 2 - Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.

W przypadku tego obszaru tematycznego przy wyborze programów obowiązywała procedura pozakonkursowa oraz podejscie programowe (na program składają się projekty powiązane ze sobą przez wspólne cele lub temat).

Opis celów

Cel 1: 

Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej

Wsparcie ukierunkowane jest przede wszystkim na działania informacyjno-promocyjne, kampanie edukacyjne, szkolenia i prewencję zachorowalności.

Ze względu na specyficzny charakter sektora objętego wsparciem w ramach Celu 1 przewidziano pozakonkursową procedurę naboru programów       (niebyło otwartego naboru na propozycje programów).

Ministerstwo Zdrowia uczestniczyło w procesie identyfikacji programów kwalifikujących się do uzyskania wsparcia. Programy podlegały ocenie formalnej Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, które pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej  oraz ocenie merytorycznej Instytucji Pośredniczącej, Komisji Oceniającej, Krajowej Instytucji Koordynującej oraz strony szwajcarskiej.

W wyniku prowadzonej oceny i decyzją darczyńcy dofinansowanie na łączną kwotę 17 048 031 franków szwajcarskich otrzymały 4 programy.

Lista projektów realizowanych

1. KIK/34 Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej, www.zachowajrownowage.pl

Program realizowany jest od czerwca 2011 roku i potrwa do roku 2016. Zakłada długofalową kampanię promującą zdrowie o zasięgu krajowym, skierowaną do całego społeczeństwa, a w szczególności do osób otyłych, z nadwagą, kobiet w ciąży i matek karmiących, osób pracujących w  obszarze ochrony zdrowia, nauczycieli, dyrektorów szkół, osób zajmujących się żywieniem w szkołach i producentów żywności.

W ramach programu zaplanowano:

 • Działania skierowane do kobiet w ciąży i matek karmiących na temat roli prawidłowego żywienia w zapobieganiu nadwadze i otyłości;
 • Kursy, szkolenia na temat roli prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w rozwoju fizycznym i umysłowym dzieci i młodzieży;
 • Działania mające na celu motywowanie ludzi do przestrzegania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej;
 • Szkolenia dla producentów żywności na temat roli żywności i żywienia w profilaktyce chorób żywieniowozależnych i możliwości wpływania na jakość żywności poprzez poprawę technologii produkcji żywności i receptur;
 • Działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej produktów żywnościowych oraz o znakowaniu żywności w celu umożliwienia konsumentom dokonania świadomego wyboru;
 • Działania promujące zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną dzieci i młodzieży;
 • Szkolenia dla specjalistów systemów ochrony zdrowia i edukacji w zakresie negatywnego wpływu reklamy na zdrowie dzieci i młodzieży.

Na realizację powyższych przedsięwzięć przeznaczono kwotę 5  971 576 franków szwajcarskich, w tym 4 500 000 franków szwajcarskich dofinansowania.

Instytucją Realizującą jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra Aleksandra  Szczygła w Warszawie w partnerstwie z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IP-CZD), Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWF) i Polskim Towarzystwem Dietetyki (PTD).

2. KIK/33 Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do dzieci przedszkolnych, ich rodziców, opiekunów i wychowawców, www.zebymalegodziecka.pl


Program ruszył w lipcu 2012 roku i potrwa do roku 2016. Ma na celu zmniejszenie powszechności i częstości występowania próchnicy u dzieci w wieku 0-5 lat na terenie całego kraju. Na jego realizację przewidziano kwotę 6  046 963 franków szwajcarskich, w tym 5 139 919 franków szwajcarskich grantu.

Projekt zakłada edukację prozdrowotną i profilaktykę stomatologiczną chorób jamy ustnej u dzieci, w tym zabiegów higienicznych jamy ustnej, prawidłowego żywienia i kształtowania nawyków prozdrowotnych w zakresie higieny jamy ustnej. Działania skierowane będą bezpośrednio do dzieci, jak również do rodziców, opiekunów, wychowawców przedszkolnych oraz personelu medycznego, w tym pediatrów, pielęgniarek i położnych, mających kontakt z najmłodszymi dziećmi.

Instytucją Realizującą jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, który podpisał umowy partnerskie z sześcioma innymi uniwersytetami medycznymi: w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu.

3. KIK/35 Zapobieganie zakażeniom HCV, www.hcv.pzh.gov.pl

Program realizowany jest od kwietnia 2012 roku i potrwa do roku 2016. Celem przedsięwzięcia jest obniżenie ryzyka przenoszenia wirusa zapalenia wątroby (HCV) w Polsce. Program posłuży stworzeniu narodowej strategii przeciwdziałania HCV oraz podniesieniu świadomości społecznej na temat tego wirusa, w tym m.in. źródeł i ryzyka zakażeń. W całym kraju odbędą się kampanie społeczne i szkolenia dla pracowników opieki zdrowotnej, pacjentów oraz dostawców usług, które stwarzają ryzyko zakażeń chorobami krwiopochodnymi (np. salony tatuażu, salony kosmetyczne).

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

 • Edukacja pracowników ochrony zdrowia, innych wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych oraz ogółu społeczeństwa na temat zakażeń HCV, HBV i HIV, dróg ich szerzenia się, diagnostyki, leczenia z zamiarem poprawy sprawności rozpoznawania osób zakażonych oraz motywacji do wykonywania testów, zapewnienia właściwej diagnostyki, poradnictwa, opieki i leczenia;
 • Badania przesiewowe kobiet w ciąży i użytkowników narkotyków w zakresie zakażeń HCV;
 • Oszacowanie rozpowszechniania HCV w Polsce;
 • Ocena ryzyka zakażenia HCV w świetle stosowanych procedur medycznych.

Budżet programu to 4 669 907 franków szwajcarskich, w tym 3 969 421 franków szwajcarskich wkładu darczyńcy.

Instytucją Realizującą jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, który w celu realizacji programu nawiązał partnerstwo z  Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz  Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

4. KIK/68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, www.zdrowiewciazy.pl

Program realizowany jest od lipca 2012 roku i potrwa do roku 2016. Zakłada on ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez społeczeństwo, ze szczególnym naciskiem na kobiety w wieku prokreacyjnym oraz ich rodziny. Program będzie miał zasięg ogólnopolski i zostanie skierowany do pacjentek, uczniów szkół, pracowników sfeminizowanych zakładów pracy, a szkoleniami objęta zostanie kadra medyczna podstawowej opieki zdrowotnej (pediatrzy), ginekolodzy, neonatolodzy, lekarze medycyny pracy, położne, koordynatorzy wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz nauczyciele na terenie całego kraju.

Program przewiduje utworzenie platformy internetowej, która będzie spełniać funkcje informacyjno-promocyjne, e-learningowe oraz edukacyjne.

Na realizację powyższych przedsięwzięć przeznaczono kwotę 4 045 519 franków szwajcarskich, w tym 3 438 691 franków szwajcarskich grantu.

Instytucją Realizującą jest Główny Inspektorat Sanitarny, który realizuje projekt we współpracy z Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutem Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomani oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cel 2:

Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego.

Ze względu na specyficzny charakter sektora objętego wsparciem przedmiotowy cel został objęty procedurą pozakonkursową naboru propozycji programów (bez  otwartego naboru na propozycje programów). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyło w procesie identyfikacji programów kwalifikujących się do uzyskania wsparcia. Całkowita alokacja dla powyższego celu wynosi 21 931 907 franków szwajcarskich.

Wsparcie w ramach Celu 2 obszaru tematycznego  „Ochrona zdrowia” zostanie przeznaczone w całości na programy realizowane na obszarach koncentracji geograficznej (za obszary koncentracji geograficznej zgodnie z Umową ramową uznaje się województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie  i małopolskie). W każdym z województw na obszarze tzw. koncentracji  geograficznej realizowany będzie przynajmniej jeden program na poziomie regionalnym.

Programy proponowane przez Instytucje Realizujące podlegały ocenie formalnej Instytucji Pośredniczącej oraz ocenie merytorycznej Instytucji Pośredniczącej, Krajowej Instytucji Koordynującej oraz strony szwajcarskiej. Ostateczną decyzję dotyczącą dofinansowania podjęło państwo-darczyńca.

Wsparcie w ramach Celu 2

Realizowane będą programy  mające na celu wspieranie domów  pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich personelu. Ze względu na osoby mieszkające w domach pomocy społecznej, wsparciem mogą zostać objęte instytucje całodobowe dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie. Również w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcie dotyczy placówek całodobowych. Programy mają na celu pozytywny wpływ na polepszenie się warunków życia mieszkańców a także jakości dostarczanych im usług oraz warunków pracy personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Każdy z programów w czterech regionach składa się z trzech komponentów:

 • pierwszy komponent - poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację programów naprawczych, w tym inwestycji i/lub przebudowy/rozbudowy/modernizacji, także zadań związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu i/lub ich renowacji. Podstawowym celem tego komponentu jest poprawa jakości usług świadczonych mieszkańcom domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych i/lub rozszerzenie wachlarza świadczonych usług. Instytucje Realizujące zorganizują otwarte nabory propozycji projektów dla beneficjentów programów oraz będą odpowiedzialne za ocenę formalną i merytoryczną otrzymanych wniosków. Wyboru projektów do otrzymania wsparcia dokona Komitet Sterujący powołany przez Instytucję Realizującą. W skład Komitetu Sterującego wejdą eksperci w danej dziedzinie (wewnętrzni i zewnętrzni) wyznaczeni przez Instytucję Realizującą oraz przedstawiciele administracji regionalnej/lokalnej, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych działających w danym regionie w charakterze obserwatorów.
  Grupy docelowe: domy pomocy społecznej i/lub placówki opiekuńczo wychowawcze, prowadzone przez instytucje publiczne lub non-profit.

 • drugi komponent - podnoszenie kwalifikacji personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych, głównie pracującego bezpośrednio z ich mieszkańcami. Instytucje Realizujące przeprowadzą analizę potrzeb szkoleniowych personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych w odpowiednim regionie, wskażą działania związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (np. typy i zakres programów szkoleniowych), wybiorą dostawców usług (zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych) i przeprowadzą rekrutację uczestników poprzez otwarte ogłoszenie o rekrutacji.
  Grupy docelowe: personel domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez instytucje publiczne lub non-profit.

 • trzeci komponent – poprawa jakości usług pielęgniarskich dla mieszkańców domów pomocy społecznej, obejmujący wspieranie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej, wyposażenie domów pomocy społecznej w sprzęt niezbędny dla pielęgniarek/pielęgniarzy do świadczenia usług - stanowiący minimalne konieczne wyposażenie pielęgniarki.
  Grupy docelowe: pielęgniarki/pielęgniarze, pracujący w domach pomocy społecznej prowadzonych przez instytucje publiczne lub non-profit, posiadający wykształcenie co najmniej średnie w zawodzie pielęgniarki, którzy muszą uzupełnić swoje kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie kontraktowania usług pielęgniarskich. Wsparcie będzie dotyczyło tylko tych pielęgniarek/pielęgniarzy, dla których niezbędne jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki. Schemat realizacji podobny do schematu w ramach komponentu drugiego.
Wsparcie w ramach obszaru otrzymały 4 programy realizowane przez: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie, Krakowie i Rzeszowie.

Lista projektów realizowanych:

 • KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (woj. lubelskie),   5 171 509 CHF www.rops.lubelskie.pl/sppw
 • KIK/56 „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych  oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww instytucji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (woj. podkarpackie), 4 683 012 CHF sppw.rops.rzeszow.pl
 • KIK/57 „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmacniania podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”, Wojewoda Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie), 5 962 399 CHF www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl
 • KIK/58 „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, (woj. małopolskie), 6 114 987 CHF www.sppw.rops.krakow.pl 

Fundusz Stypendialny

Cel

Program wymiany naukowej (Sciex-NMSch), w ramach którego jest realizowany Fundusz Stypendialny,  ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie możliwości pracowników naukowych w nowych państwach członkowskich oraz propagowanie trwałych partnerstw ośmiu nowych państw członkowskich i Szwajcarii w zakresie badań naukowych.

Wdrażanie Funduszu Stypendialnego jest oparte na Dokumencie Programowym Sciex-NMSch  pn. Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej na lata 2009 – 2016. Zasadniczo program Sciex-NMSch ma zapewnić finansowanie projektów naukowo-badawczych we wszystkich dyscyplinach i dziedzinach naukowych, w których dwaj pracownicy naukowi lub dwa wydziały (Szwajcarii i nowego państwa członkowskiego) chcą współpracować oraz posiadają niezbędną wiedzę specjalistyczną i wykwalifikowane zasoby ludzkie. Bezpośrednimi beneficjentami programu są pracownicy naukowi z uznanych instytucji badawczych i szkolnictwa wyższego w ośmiu nowych państwach członkowskich, w tym Polski.

Głównym celem programu jest utworzenie partnerstw naukowych, które:

 1. rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych (kapitał ludzki);
 2. będą wspierać postęp naukowy i innowacyjność (perspektywy naukowe);
 3. doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między pracownikami naukowymi (tworzenie sieci kontaktów).

Alokacja

Alokacja Funduszu wynosi 12 mln franków szwajcarskich.

Okres wdrażania

Czas trwania Funduszu: 1 kwietnia 2009 r. - 31 grudnia 2016 r.

Instytucja Pośrednicząca

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich

Zakres wsparcia

Wszelkie kwalifikujące się projekty naukowo-badawcze muszą być oparte na współpracy między co najmniej dwoma pracownikami naukowymi lub wydziałami z nowego państwa członkowskiego i Szwajcarii. Indywidualne projekty naukowo-badawcze są opracowywane i projektowane przez co najmniej dwóch starszych pracowników naukowych, zazwyczaj posiadających tytuł profesora, którzy są uznanymi specjalistami w swojej dziedzinie. Pod ich kierownictwem młodsi pracownicy naukowi mają prowadzić własne badania naukowe w celu uzyskania wyższego stopnia naukowego lub osiągnięcia awansu w karierze naukowej. Młodsi pracownicy naukowi są zazwyczaj członkami zespołu. Starsi pracownicy naukowi ubiegający się o wizyty i opiekę pedagogiczną nad młodszymi pracownikami naukowymi są zazwyczaj kierownikami zespołów i posiadają doświadczenie w zakresie opieki pedagogicznej. Wybór kandydatów będzie oparty wyłącznie na jakości wniosku o stypendium.

W ramach Funduszu Stypendialnego będzie można uzyskać dofinansowanie dla nastepujących projektów:

 • pobyty stypendialne doktorantów i młodych pracowników naukowych (z tytułem doktora), w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii; Stypendia będą przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy. Wysokość 6- miesięcznego stypendium wyniesie 25 000 CHF w pierwszym roku oraz 27 500 CHF w drugim roku w przypadku doktorantów oraz 40 000 CHF w przypadku młodych pracowników naukowych. Dodatkowo według ustalonego limitu przysługuje m.in. zwrot kosztów podróży. 
 • wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją (preferencyjnie traktowane będą wizyty służące przygotowaniu lub w związku z realizacją projektu stypendialnego), tj. 5-dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce, na które można otrzymać dofinansowanie w wysokości 2500 CHF.

Środki są skierowane do wszystkich dyscyplin akademickich.

Uprawnienia wnioskodawcy

Konsorcja instytucji naukowo-badawczych ze Szwajcarii i Polski. Głównym wnioskodawcą jest szwajcarska instytucja goszcząca. Lista uprawnionych polskich instytucji obejmuje m.in.: uczelnie, placówki Polskiej Akademii Nauk i krajowe instytuty badawcze.

Nabory

Nabór pilotażowy odbył się w maju 2009 r.

Pierwszy regularny nabór miał miejsce w okresie 1 września - 1 listopada 2009 r.

Zgodnie z decyzją strony szwajcarskiej, w 2010 r. odbyły się w Polsce dwa nabory wniosków w następujących terminach:

 • nabór w terminie 1 stycznia 2010 r. - 1 kwietnia 2010 r.
  Posiedzenie Komitetu Sterującego, który zatwierdził wyniki tego naboru, odbyło się 26 sierpnia 2010 r.
 • nabór w terminie 1 września 2010 r. - 1 listopada 2010 r.
  Posiedzenie Komitetu Sterującego, który zatwierdził wyniki tego naboru, odbyło się 24 marca 2011 r.. Rozpoczęcie pobytów naukowo-badawczych przewidziane było w okresie 1 kwietnia 2011 - 31 maja 2012 r.

  Więcej informacji na temat naboru znajduje się na stronie szwajcarskiej Instytucji Pośredniczącej:
  www.crus.ch

Ponadto w 2011 r. odbył się jeden nabór wniosków w terminie 1 września 2011 r. - 1 listopada 2011 r.
Posiedzenie Komitetu Sterującego, który zatwierdził wyniki tego naboru, odbyło się w marcu 2012 r., natomiast rozpoczęcie pobytów naukowo-badawczych zaplanowano na okres: 1 kwietnia 2012 r. - 31 maja 2013 r.

Kolejny nabór odbył się w terminie 1 września 2012 r. - 1 listopada 2012 r.
Przyznano dofinansowanie 23 projektom na łączną kwotę ponad 1,8 miliona franków szwajcarskich.

Ostatni nabór odbywał się w terminie 1 września - 1 listopada 2013 r. Na posiedzeniu Komitetu Sterującego w marcu 2014 r. wybranych zostało 15 projektów polskich naukowców przeznaczonych do dofinansowania, którego łączna kwota wyniosła 1,1 miliona franków szwajcarskich.

We wszystkich 7 naborach (włączając nabór pilotażowy) liczba zaakceptowanych wniosków (liczba stypendystów - w tym 60 doktorantów, 73 doktorów, 2 docentów) wyniosła 135.

Przeciętny czas trwania stypendium wynosił 12 miesięcy.

Publikacja na temat projektów naukowo-badawczych

Publikacja zawiera 24 projekty badawcze z zakresu różnorodnych dyscyplin akademickich, począwszy od nauk społecznych poprzez dziedziny inżynieryjne, na filozofii kończąc. Stypendyści przedstawiają swoje projekty, uzyskane rezultaty, a także odpowiadają na pytanie "Gdyby nie stypendium Sciex to...".

Wśród przedstawionych prac jest m.in. projekt Anny Kurkowskiej na temat analiz modelowych rozwiązań szwajcarskich w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju turystyki rowerowej, projekt Eweliny Kusiak-Nejman dotyczący otrzymania aktywnych materiałów o dobrych właściwościach antybakteryjnych do zastosowania w procesach degradacji zanieczyszczeń czy projekt Joanny Bryś odnoszący się do zamienników tłuszczu mleka kobiecego.

Publikacja, wzbogacona wieloma ciekawostkami na temat Szwajcarii, jest dostępna pod adresem:
http://sciex.pl

Umowa

Umowa ws. Funduszu Stypendialnego została podpisana 26 marca 2009 r. w Bernie.


Szczegółowych informacji o Funduszu udziela także:
Punkt Kontaktowy Funduszu Stypendialnego 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

tel.+48/022 46 31 470
fax +48/022 46 31 028
sciex@frse.org.pl