Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform

Projekty z obszaru Rozwój Regionalny realizowane są poprzez wsparcie różnych poszczególnych regionów do większej aktywności gospodarczej i społecznej. Wdrażane zadania projektowe oraz wszelkie inicjatywy podejmowane w regionach służyć mają nie tylko wykorzystaniu potencjału ekonomicznego danego regionu jak również podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej. Przykłady takich przedsięwzięć są przedstawione w formie panoramy wybranych inicjatyw podejmowanych przez Instytucje Realizujące w ramach poszczególnych projektów.

Aktualny stan wdrażania

UWAGA:  Nabór wniosków (jedyny w ramach tego obszaru) trwał od 1 października do 23 grudnia 2008 r.  W rezultacie przeprowadzonej oceny dofinansowanie otrzymało 10 programów. Alokacja na ten obszar została całkowicie wyczerpana. 

Lista projektów realizowanych


Realizacja wszystkich 10 projektów, wybranych do dofinansowania, rozpoczęła się już w 2011 r. Różni się natomiast okres końca realizacji, ze względu na specyfikę wdrażanych programów. 4 z nich zakończyły się w 2015 r., 3 w 2016 r., a kolejne 3 zakończyły się w 2017 r. Część Instytucji Realizujących programy zawiązało partnerstwa z podmiotami ze Szwajcarii. Z kolei wszystkie IR wdrażają programy z innymi partnerami ze swojego regionu (są to np.: organizacje pozarządowe non-profit, czy instytucje publiczne).

W ramach tzw. re-grantingu środki finansowe przekazywane są do beneficjentów końcowych takich jak małe organizacje pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy, czy mali producenci rolni, którzy nierzadko w największym stopniu decydują o pobudzeniu do rozwoju danego subregionu. Nabory organizuje bezpośrednio Instytucja Realizująca w ramach swoich programów.

 

Stoisko z pieczywem

Stoisko z garncarstwem

Międzynarodowe Targi Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy- Rzeszów 15-16 września 2012 r.
Źródło: Zasoby własne Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Założenia dla obszaru rozwoju regionalny

Aktualna alokacja (po dokonaniu ostatecznych realokacji w 2012 r.) wynosi 47 699 602 franków szwajcarskich.

Instytucja Pośrednicząca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie (aktualnie: Centrum Projektów Polska Cyfrowa)

Obowiązujące wartości programów to:

 • Minimalna wartość programu – 5 mln franków szwajcarskich,
 • Maksymalna wartość programu – 10 mln franków szwajcarskich.

Koncentracja geograficzna

Wsparciem zostały objęte obszary tzw. koncentracji geaograficznej, tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz małopolskie. Przedmiotem wsparcia mogły zostać objęte programy dotyczące  rozwoju lokalnego przedsiębiorczości oraz przetwórstwa rolnego ukierunkowany na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów na obszarach wiejskich.

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

 • promocji zatrudnienia w małych i średnich firmach wytwórczych
 • wsparcia ekologicznego przetwórstwa produktów rolnych i jadalnych produktów leśnych, zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju w aspekcie społecznym i środowiskowym oraz wydajności ekologicznej
 • dotacji dla podmiotów uruchamiających działalność gospodarczą na obszarach wiejskich
 • szkoleń dla mikro-oraz małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania firmą i tworzenia strategii rozwoju firmy, połączone z wizytami studyjnym.

Rozwój zasobów ludzkich, w szczególności młodzieży i osób z obszarów rolniczych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem nowoczesnych form szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego.

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

 • doradztwa w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych
 • szkoleń i kursów, mających na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji związanych z nowym zawodem poza rolnictwem, w szczególności szkoleń dla młodzieży z zakresu przedsiębiorczości – zakładania  własnej firmy,
 • upowszechniania kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu Internetu
 • subsydiowania miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach dla pracowników z byłego sektora rolnego
 • wizyt studyjnych oraz staży i praktyk zawodowych.

Rozwój sieci, partnerstw, kapitału społecznego – wsparcie pozarządowych instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój rolny.

W ramach ww. rodzaju projektu można realizować działania z zakresu:

 • działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych związanych ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na obszarach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju obszarów wiejskich
 • wspierania wspólnych inicjatyw partnerów lokalnych, promujących nowoczesne formy gospodarowania w rolnictwie
 • promocji partnerstw pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym w celu realizacji zadań publicznych w sektorze rolnym
 • wspierania inicjatyw lokalnych promujących region - w szczególności jego produkty, usługi, kulturę i sztukę
 • wizyt studyjnych do krajów, w których funkcjonują partnerstwa.

Rekomendowane było łączenie działań w ramach danego rodzaju projektów oraz różnych rodzajów projektów w jednym programie.

O wsparcie w ramach konkursu mogły ubiegać się następujące Instytucje Realizujące (wnioskodawcy):

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne
 • związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • euroregiony
 • ośrodki doradztwa rolniczego
 • agencje rynku rolnego
 • agencje rozwoju regionalnego
 • organizacje pozarządowe

Programy realizowane były na terenie tzw. podregionu poprzez wdrożenie zintegrowanej strategii (obejmującej różne sektory) przez wybrane partnerstwa. Podregion skupia kilka gmin wiejskich wokół 1-2 gmin miejskich. Powyższe gminy miejskie będą pełnić funkcję centrów podregionu. Partnerstwo w danym podregionie sprzyja rozwojowi zintegrowanej strategii i wdrożeniu związanego z nią wieloaspektowego lokalnego programu rozwoju.

Program składa się z mniejszych projektów powiązanych ze sobą tematycznie lub posiadających wspólne cele, określone na szczeblu regionalnym, podregionalnym lub lokalnym. Program powinien wywierać wpływ na politykę rozwoju odpowiednio - regionu/podregionu i/lub na wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Instytucji Realizujących, jak i beneficjentów końcowych. Wdrażanie programu nie może służyć Instytucji Realizującej (ani innym zaangażowanym instytucjom) do osiągnięcia zysku. Wydatki związane z zarządzaniem i wdrażaniem programu będą kwalifikowalne do refundacji, nie mogą jednak one przekroczyć 10 proc. wszystkich kosztów kwalifikowalnych programu.


W ramach obszaru tematycznego stosowane były następujące poziomy dofinansowania:

a) dofinansowanie do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych Programu, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w punkcie b) i c);
b) dofinansowanie do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych Programu w przypadku, gdy 15 proc. lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowalnych będzie współfinansowanych z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego,  regionalnego lub lokalnego;
c) dofinansowanie do 90 proc. mogą uzyskać Programy dotyczące budowy zdolności instytucjonalnych, Programy realizowane przez organizacje pozarządowe, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej.   

Wszelkie płatności w ramach SPPW są przekazywane w formie, płatności okresowej bądź płatności końcowej jako refundacja poniesionych kosztów.

Proces wnioskowania o dofinansowanie podlegał dwustopniowej procedurze:

a) przygotowanie Zarysu Projektu, oraz
b) opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu

W przypadku Zarysu Projektu jedynym wymaganym załącznikiem jest oryginał lub kopia aktualnego odpisu/wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny ubiegającego się o dofinansowanie wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania IR oraz zakres działalności IR, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Zarysu Projektu.

Składając Zarys Projektu, Instytucja Realizująca mogła wnioskować również o środki z Funduszu na Przygotowanie Projektów (FPP)  w celu sfinansowania przygotowania dokumentacji dla Kompletnej Propozycji Projektu. Środki w ramach FFP przekazywane były Instytucji Realizującej na zasadzie refundacji.

Kurs walutowy: Wszystkie wartości liczbowe wpisywane do formularza aplikacyjnego należało podać we frankach szwajcarskich, liczone po kursie kupna Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 2,1385 zł.

Środki ochrony granic

Aktualny stan wdrażania

Aktualna alokacja (po dokonaniu ostatecznych realokacji w 2012 r.) w ramach ww. obszaru tematycznego wynosi 32 mln franków szwajcarskich. W przypadku tego obszaru tematycznego obowiązywała procedura pozakonkursowa. Z uwagi na specyfikę projektów dotyczących bezpieczeństwa narodowego projekty były wskazywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Wsparcie otrzymało 7 projektów realizowanych przez: Urząd ds. Cudzoziemców, Ministerstwo   Finansów, Komendę Główną Policji, Wojewodę Podlaskiego. 

Tym samym alokacja na ten obszar została całkowicie wyczerpana.

Lista projektów realizowanych:

 • KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu ds. Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”, Urząd ds. Cudzoziemców (woj. mazowieckie), 1 955 000 franków szwajcarskich
  www.udsc.gov.pl

 • KIK/03 „Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego”, Ministerstwo Finansów (Służba Celna), (woj. mazowieckie), 2 847 755 franków szwajcarskich
  www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow  

 • KIK/04 „Na granicy terroryzmu - szkolenia w zakresie reagowania kryzysowego”, Komenda Główna Policji, (woj. mazowieckie), 1 006 995 franków szwajcarskich
  www.policja.pl   

 • KIK/20 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce”, Wojewoda Podlaski (woj. podlaskie), 4 992 638 franków szwajcarskich
  www.bialystok.uw.gov.pl/puwmcms

 • KIK/74 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach”, Wojewoda Podlaski (woj. podlaskie), 15 886 806 franków szwajcarskich
  www.bialystok.uw.gov.pl/puwmcms 
 • KIK/75 „Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”, Urząd ds. Cudzoziemców (ogólnopolskie), 1 382 904 CHF
  www.udsc.gov.pl

 • KIK/76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Komenda Główna Policji” (ogólnopolskie), 3 927 902 franków szwajcarskich
  www.brd.policja.pl

Założenia dla obszaru środki ochrony granic

Instytucja Pośrednicząca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie (aktualnie: Centrum Projektów Polska Cyfrowa)
Kontakt do Instytucji Pośredniczącej

Rodzaje kwalifikowalnych projektów:

1) Zwiększenie wydajności i sprawności przejść granicznych w szczególności poprzez działania w zakresie:

 • wyposażenia służb w specjalistyczny sprzęt
 • modernizacji przejść granicznych na polsko – ukraińskiej granicy państwowej
 • reagowania kryzysowego

Potencjalne Instytucje Realizujące

 • Komenda Główna Policji
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Urząd ds. Cudzoziemców
 • Wojewoda Lubelski
 • Wojewoda Podlaski
 • Wojewoda Podkarpacki
 • Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 • Ministerstwo Finansów-Departament Służby Celnej

2) Wsparcie jednostek celnych oddelegowanych do walki z przestępczością

Potencjalne Instytucje Realizujące

 • Komenda Główna Policji
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Urząd ds. Cudzoziemców
 • Wojewoda Lubelski
 • Wojewoda Podlaski
 • Wojewoda Podkarpacki
 • Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 • Ministerstwo Finansów-Departament Służby Celnej

3) Unowocześnienie przejść granicznych w zakresie komputeryzacji, wyposażenia i systemu zarządzania, w tym opracowania i wdrażania cyfrowego systemu komunikacji radiowej.

Potencjalne Instytucje Realizujące

 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Wojewoda Lubelski
 • Wojewoda Podlaski
 • Wojewoda Podkarpacki
 • Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 • Ministerstwo Finansów-Departament Służby Celnej

Dopuszczalne było łączenie działań w ramach danego rodzaju projektu.

Minimalna wartość programu – 1 mln CHF
Maksymalna wartość programu – brak

W danym obszarze tematycznym obowiązywało podejście projektowe. Pojedynczy projekt jest to ekonomicznie niepodzielna seria działań służąca realizacji jasno określonych celów, adresowana do konkretnej kwestii odnoszącej się do potrzeb ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych w ramach danego obszaru tematycznego.

Schemat realizacji projektu:

z uwagi na specyfikę projektów dotyczących bezpieczeństwa narodowego, w ramach danego obszaru tematycznego projekty były wskazywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powyższe projekty podlegały ocenie formalnej i merytorycznej Instytucji Pośredniczącej, Krajowej Instytucji Koordynującej oraz instytucji po stronie szwajcarskiej. Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania podjęły instytucje państwa-darczyńcy.