Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zasady naboru wniosków

Nabory wniosków w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostały zakończone.

Zasady:

Dla każdego obszaru tematycznego przeprowadzone zostały nabory wniosków. System naboru wniosków przewidywał dwie podstawowe procedury naboru: konkursową oraz pozakonkursową.

  • Procedura konkursowa

Procedura konkursowa jest stosowana w tych obszarach wsparcia, których specyfika w kontekście wielkości alokacji pozwala na udzielenie dotacji stosunkowo dużej liczbie projektów.  

  • Procedura pozakonkursowa

W ramach procedury pozakonkursowej Właściwa Instytucja Pośrednicząca/KIK we współpracy z właściwym ministerstwem dokonywała identyfikacji przedsięwzięć kwalifikujących się o uzyskania wsparcia, przy zastosowaniu zapisów Umowy ramowej oraz  metody odpowiadającej specyfice danego obszaru wsparcia.

Generalnie, proces wnioskowania o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy podlegał dwustopniowej procedurze – przygotowanie Zarysu Projektu oraz opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu. Pozytywna decyzja ws. akceptacji Zarysu Projektu była równoznaczna z wystąpieniem do wnioskodawcy z prośbą o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu. Zarówno w sprawie Zarysu Projektu, jak i Kompletniej Propozycji Projektu, wnioski oceniane były przez instytucje polskie i szwajcarskie. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podejmowała strona szwajcarska.

Składając Zarys Projektu można było ubiegać się o środki z Funduszu na Przygotowanie Projektu. Fundusz ten zapewniał wsparcie finansowe procesu przygotowania Kompletnych Propozycji Projektów (np. studiów wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko itd.). Fundusz ten został zamknięty 30 kwietnia 2012 r.