Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informujemy:

 • Administratorami Danych przetwarzanych w ramach SPPW są poszczególne pomioty zaangażowane w realizację Programu – stosownie do zakresu przetwarzanych przez nie danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych wytworzonych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako Krajowej Instytucji Koordynującej (oraz jego poprzedników prawnych) jak również danych przekazanych do Ministerstwa przez inne instytucje zaangażowane w realizację Programu (innych administratorów) jest: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926, Warszawa, e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – e-mail: iod@mfipr.gov.pl.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

 • Celem przetwarzania danych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest realizacja zadań Krajowej Instytucji Koordynującej wynikających z Umowy Ramowej pomiędzy Rządem RP a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej,zawartej dnia 20 grudnia 2007 roku (M.P. z 2008 r. Nr 75 Poz. 672).
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat po zakończeniu projektów czyli do 14.06.2027 r.
 • Źródło pochodzenia danych: wnioskodawców, beneficjentów i partnerów oraz instytucje zaangażowane we wdrażanie i realizację SPPW.
 • Rodzaj przetwarzanych danych i kategorie osób, których dane dotyczą:
  • dane osób uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz do kontaktów roboczych ze strony podmiotów zaangażowanych we wdrażanie Programu (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail);
  • dane uczestników szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów, spotkań oraz odbiorców pomocy (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wnioskowania o dofinasowanie i realizacji  projektów, a także wykonywania zadań wynikających z Umowy Ramowej/ umowy ws. projektu/ umowy ws. realizacji projektu.

Odbiorcy danych osobowych

 • Dane zostaną/mogą zostać przekazane do przetwarzania przez Ministerstwo Finansów, pełniące role Instytucji Płatniczej i Instytucji Audytowej – w zakresie płatności i nieprawidłowości.
 • Dane osobowe zostaną/mogą zostać przekazane do państwa trzeciego: Szwajcaria – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii, działającemu przez Szwajcarską Agencje ds. Rozwoju i Współpracy (SDC); Ministerstwo Gospodarki Szwajcarii, działające przez Państwowy Sekretariat ds. Ekonomicznych (SECO); Ambasada Szwajcarii (SCO) – w zakresie: niezbędnym do podejmowania decyzji ws. przyznania dofinansowania dla projektu, dokonywania płatności oraz podejmowania rozstrzygnięć w przypadku nieprawidłowości.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”) lub w formie elektronicznej na adres iod@mfipr.gov.pl.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.