Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy[1] jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, zwany dalej „Administratorem” lub „Ministrem”.

I. Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań Krajowej Instytucji Koordynującej.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na Ministrze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[2]), w związku z Umową Ramową pomiędzy Rządem RP a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej, zawartą dnia 20 grudnia 2007 r.[3], w związku z Memorandum of Understanding pomiędzy Szwajcarską Radą Federalną a Wspólnotą Europejską z dnia 27 lutego 2006 r.

III. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat po zakończeniu projektów.

Po upływie ww. okresu dane osobowe będą podlegały archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[4].

IV. Rodzaje przetwarzanych danych

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa i adres organizacji, numer telefonu, adres e-mail, nr PESEL.

Kategorie osób:

 • osoby uprawnione do podejmowania wiążących decyzji oraz do kontaktów roboczych ze strony instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, wnioskodawców, beneficjentów, dotacjobiorców i partnerów;
 • uczestnicy szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów, spotkań oraz odbiorców pomocy;
 • inne osoby, w związku z badaniem kwalifikowalności wydatków.

V. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wnioskowania o dofinansowanie, realizacji, rozliczenia programu, projektu bądź umowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

VI. Źródło pochodzenia danych

Osoby, których dane dotyczą, oraz inne źródła, w szczególności podmioty wskazane w kategoriach osób wymienione w pkt IV.

VII. Dostęp do danych

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto dane osobowe mogą być/ są powierzane lub udostępniane:

 • Ministerstwu Finansów oraz instytucjom i organom Państwa Darczyńcy oraz podmiotom zaangażowanym w realizację programu;
 • wykonawcom umów, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym, a także podmiotom pełniącym funkcje ekspertów, podmiotów prowadzących audyty, kontrole, szkolenia, wsparcie i ewaluacje;
 • organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa), w tym Głównemu Urzędowi Statystycznemu i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
  Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z pytaniem m.in. o to czy Minister przetwarza Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ich aktualizację.
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO
  Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Minister może jedynie przechowywać dane osobowe. Minister nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Ministra oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO
  Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Ministra lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Żądanie realizacji praw wymienionych w lit. a-c należy przesłać, na adresy wskazane w pkt X. W korespondencji należy dodać dopisek: „Ochrona danych osobowych – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy”.

IX. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

X. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa (poczta elektroniczna: IOD@mfipr.gov.pl).

Przypisy:

[1] Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.programszwajcarski.gov.pl

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1).

[3] M.P. z 2008 r. Nr 75 poz. 672.

[4] Dz.U. z 2020 r. poz. 164.